Благоевград

В община Благоевград липсват 8 082 495,37 лв. целеви средства, похарчени са не по предназначение

Проверка на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) установи неправомерно разходване на постъпили в Община Благоевград 8 082 495,37 лв. целеви средства. Три акта за административни нарушения, касаещи закона за публичните финанси, са съставени на бившия кмет на общината Илко Стоянов.

Финансовата инспекция обхваща периода 1.01.2021 – 31.12.2023 г., проверката е относно спазването на нормативните актове уреждащи бюджетната, финансово – стопанската и отчетната дейност относно разходването на постъпилите в Община Благоевград целеви суми за финансиране на възнагражденията и осигурителните плащания за членовете на Общинска избирателна комисия – Благоевград и на секционните избирателни комисии, както и средствата за техническата организация на местните изборите през месец септември 2023 г., за „Ремонт, обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Камерната опера и Народно читалище „Н. Й. Вапцаров – 1866“, „Укрепване на свлачищно-срутищен участък над път BLG2061 (1-1) Благоевград (Бистрица – лет. Бодрост – м. Картала), за „Изграждане на улица Промишлена“, и получените трансфери по 11 европейски проекта.

По закон със средства от целеви трансфери могат да се финансират само разходи за определени обектите и дейности.

Констатации на АДФИ:

  1. Относно разходването на 1 310 041 лв., преведени през м. септември 2023 г., за финансиране на възнагражденията и осигурителните плащания за членовете на Общинска избирателна комисия – Благоевград и на секционните избирателни комисии, както и средствата за техническата организация на местните изборите през месец септември 2023 г. Констатации:

Към датата на встъпването в длъжност на кмета на Община Благоевград (14.11.2023 г.) 1 294 958,75 лв. от средствата не са налични по разплащателната сметка на общината. Към 31.12.2023 г. плащанията на необходимите разходи за изборите са осъществени за сметка на текущо постъпилите през ноември и декември 2023 г. собствени приходи на общината.

  1. Относно разходването на 1 045 000 лв., целеви трансфери за капиталови обекти по проект „Ремонт, обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Камерната опера и Народно читалище „Н. Й. Вапцаров- 1866“, гр. Благоевград, получени на 08.12.2021 г.

През 2021 г. от постъпилия целеви трансфер в размер на 1 045 000 лв. не са изплащани средства за оборудване и обзавеждане на сградата на Камерна опера и народно читалище „Н. Й. Вапцаров-1866“. Изразходвани са през 2021 г. за други цели и не са налични като преходен остатък за 2022 г.

Илко Стоянов Стоянов, в качеството си на кмет на Община Благоевград и първостепенен разпоредител с бюджет, е променил предназначението на целевите средства за оборудване и обзавеждане на Камерна опера и народно читалище „Н. Й. Вапцаров-1866“, с което е нарушена разпоредбата на чл. 126 от Закона за публичните финанси. За установеното нарушение по време на финансовата инспекция срещу Илко Стоянов е съставен Акт за установяване на административно нарушение (АУАН).

Към встъпване в длъжност на кмета на Община Благоевград (14.11.2023 г.) по сметката на общината не са налични 524 139,20 лв. от постъпилите целеви средства. Към 31.12.2023 г. същите целеви средства не са налични като преходен остатък.

  1. Относно разходването на 4 322 263,49 лв., целеви трансфери за капиталови обекти по проект за „Укрепване на свлачищно-срутищен участък над път BLG2061 (1-1) Благоевград (Бистрица – Бодрост – Картала), получени на 08.12.2021 г.

Към 31.12.2021 г. Илко Стоянов Стоянов, в качеството си на кмет на Община Благоевград и първостепенен разпоредител с бюджет, е променил предназначението на тези целеви средства, те не са  налични към 31.12.2021 г. и не са посочени като преходен остатък в бюджета за 2022 г. Средствата са използвани за текущо финансиране на одобрени по бюджета на общината разходи и други плащания, които не са свързани с разходите за обекта. За установеното нарушение на чл. 126 от ЗПФ по време на финансовата инспекция срещу Илко Стоянов Стоянов – кмет на Община Благоевград е съставен АУАН.

През 2022 г. и 2023 г. за обекта  са изплатени от бюджета на Община Благоевград разходи в общ размер на 52 630,37 лв., предвид на което към 31.12.2022 г. остатъкът на целевите средства за обекта в размер на 4 269 633,12 лв.  не е наличен и не е посочен като преходен остатък в бюджета за 2023 г.

  1. Относно разходването на 3 526 376 лв., целеви трансфери за обект „Изграждане на улица Промишлена“, получени в периода от 28.10.2022 г. – 09.12.2022 г.

Проверката установи, че от постъпилите целеви трансфери в общ размер на 3 526 375 лв. през 2022 г. не са изразходвани средства за обекта, за който са предназначени. Средствата е следвало да бъдат налични по разплащателната сметка на Община Благоевград към 31.12.2022 г. и посочени като преходен остатък за 2023 г.

Констатирано е, че на 31.12.2022 г . от постъпилите целеви трансфери за „Благоустрояване на улица „Промишлена”, Благоевград“ е наличен преходен остатък в размер на едва 556 649,00 лв., а не следващия се преходен остатък в размер на 3 526 375,00 лв. Целевите средства в размер на 2 969 726,00 лв. (3 526 375,00 лв. – 556 649,00 лв.) са изразходвани през м. декемви 2022 г. за други цели – погасени са част от разходите по бюджета на общината и не са налични като преходен остатък за 2022 г. за обект „Благоустрояване на улица „Промишлена”, Благоевград“.

За установеното нарушение на чл. 126 от Закона за публичните финанси по време на финансовата инспекция срещу Илко Стоянов Стоянов – кмет на Община Благоевград е съставен АУАН.

Постъпили средства и извършени разходи през 2023 година.

През декември 2023 г. кметът Байкушев подписва ново споразумение с МРРБ за обект „Благоустрояване на улица „Промишлена”, Благоевград“ в Община Благоевград и са преведени целеви средства в общ размер на 3 526 375,00 лв.

Общият размер на постъпилите целеви трансфери за обект „Благоустрояване на улица „Промишлена”, Благоевград“ към 31.12.2023 г. са в размер на 7 052 750,00 лв. През м. юли 2023 г. за обект „Благоустрояване на улица „Промишлена”, Благоевград“ са извършени разходи в общ размер на 1 532 610,70 лв., предвид на което към 31.12.2023 г. остатъкът на целевите средства за обекта е следвало да бъде в размер на 5 520 139,30 лв. (7 052 750,00 лв. минус 1 532 610,70 лв. извършени разходи през 2023 г.)

Към 31.12.2023 г. за обект „Благоустрояване на улица „Промишлена”, Благоевград“ е наличен преходен остатък в размер на едва 3 526 375,00 лв. или с 1 993 764,30 лв. по-малко от преведените целеви средства. Обектът трябва да бъде завършен до 30.10.2024 г.

ОБЩАТА СУМА НА ПОХАРЧЕНИТЕ НЕ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА Е 8 082 495,37 ЛВ.

  1. Относно разходването на 2 019 484 лв., получени трансфери по 11 европейски проекта, както следва: „Нови социални услуги“, „Патронажна грижа“, „Патронажна грижа +“, „Градски транспорт“, „Добро управление“, „Подкрепа за социално включване – РЧР“, „Услуги за ранно детско развитие“, „Анаеробна инсталация“, „Топъл обяд“, „Грижа в дома“, „Подкрепа за социално включване – НОИР“.

От 01.01.2023 г. до 31.10.2023 г. е предоставено заемообразно финансиране между проекти финансирани със средства от Европейския съюз е в размер на 2 243 185,50 лв.

Напр. към 31.10.2023 г. предоставените заемообразно средства от проект „Анаеробна инсталация“ на проект „Интегриран градски транспорт“ са в размер на 1 597 893,05 лв.

В резултат на спешните мерки на новия кметски екип през периода м. 11 и м. 12.2023 г., част от ползваните заемообразно средства са възстановени на проектите, от които са взети. След тези мерки заемообразното финансиране между проекти, финансирани със средства от ЕС към 31.12.2023 г., е намалено до 356 697,55 лв., констатират финансовите инспектори. Намалението на заемообразното финансиране е с 1 886 487.95 лв.

Източник Община Благоевград

Вижте още

Благоевград се превръща в сцена за млади таланти от цялата страна, които в 24 представления ще демонстрират артистични учения и театрално майсторство.

BVn_03

Готова е част от полутунела на АМ „Струма“ край Благоевград

admin

Функционални тестове на системата за ранно предупреждение и оповестяване ще бъдат проведени на 22.11.2023

admin

Кметът на Благоевград Методи Байкушев с предложение за заплатите на общинските съветници

admin

Кметът Методи Байкушев отличи учители и културни дейци в навечерието на 24 май с думите: Вие сте светлината на света!

admin

ВАС остави в сила решение на Административен съд – Благоевград, за избора на кмет на Благоевград

BVn_03

Коментар