Благоевград

Председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков,  свиква извънредно  заседание на 15 февруари 2024 година /четвъртък/ от 9:30 часа в зала „22-ри Септември”.

Днес на заседание на Председателски съвет към Общински съвет Благоевград, бе приет дневен ред от 10 точки.

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА, се свиква  заседание на Общински съвет Благоевград на 15 февруари 2024(четвъртък) от 09:30 часа, в зала „22- ри Септември“  на общината при следния дневен ред:

            1. Предложение № 60-00-55/05.02.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на Община Благоевград за периода 2023 – 2027 година.

2. Предложение № 60-00-53/02.02.2024 г., от Кмета на Община Благоевград, относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Благоевград за 2024 година.

3. Предложение № 60-00-52/01.02.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно изменение на общата численост и структура на общинска администрация.

            4.  Предложение № 60-00-46/29.01.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно приемане на бюджета, Плана за финансиране на капиталовите разходи за 2024 година и актуализирана бюджетна прогноза  за местните дейности за периода 2025 г. – 2026 г. на Община Благоевград.

  

               5. Предложение № 60-00-57/05.02.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно допълнение на Решение № 123 от 29.04.2022 година на Общински съвет Благоевград относно делегиране на права на второстепенните разпоредители с бюджет, прилагащи системата на делегираните бюджети във функция «Образование» да реализират собствени приходи.

              

6. Предложение № В-00-82/05.02.2024 г., относно Програма за приоритети в дейността на Общински съвет Благоевград за мандат 2023-2027.

        

            7. Предложение № 60-00-56/02.02.2024 г., от Кмета на Община Благоевград, относно осигуряване на средства за обезпечаване на дежурствата на денонощните аптеки за 2024 година.

       8. Предложение № 60-00-36/17.01.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно дарение в полза на Първо РУ-Благоевград на движима вещ – частна общинска собственост, представляваща моторно превозно средство – лек автомобил марка: МАЗДА /MAZDA/, модел: ЦХ 7/CX7/, рама /шаси/: JMZER893600133615, кубатура: 2261, брой места: 4+1, цвят: черен, с регистрационен номер Е9378НМ, необходим за нуждите на полицейските и младши полицейските инспектори по териториално обслужване при Първо РУ – Благоевград. 

       9. Даване на съгласие за членство на Председателя на Общински съвет Благоевград в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България /НАПОС-РБ/.

           10.  Изказвания на граждани, изказвания извън дневния ред и питания.

 

Източник Общински съвет Благоевград  

Вижте още

Гора фест в Югозапада“ се проведе на територията на ЮЗДП

admin

М. Байкушев: Балканите могат да станат новия икономически център на Европа

admin

Близо 200 бакалаври и 24 магистри от различни държави, възпитаници на Американски университет в България, получиха дипломите си на официална церемония в Благоевград.

admin

160 абсолвенти от Факултета „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ на ЮЗУ „Неофит Рилски“ получиха дипломите си

admin

Община Благоевград мести 14 изборни секции от детските градини в училищата

admin

Пирин Благоевград, загуби първия си мач за годината

admin

Коментар