Благоевград

Председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков, свиква редовно заседание на местния парламент на 29 март 2024 г. /петък

Председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков, свиква редовно заседание на местния парламент на 29 март 2024 г. /петък/ от 9:30 ч. в зала „22-ри Септември”

На заседание на Председателски съвет към Общински съвет Благоевград, днес бе приет дневен ред от 60 точки.

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА, свиквам  заседание на Общински съвет Благоевград на 29 март 2024 година /петък/ от 09:30 часа, в зала „22- ри Септември“  на общината при следния дневен ред:

1. Избор на обществен посредник на територията на община Благоевград.

2. Предложение № 60-00-123/07.03.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно присъждане на звание „Почетен гражданин“ на Благоевград на Васил Иванов Новоселски.

3. Предложение № 60-00-115/26.02.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно приемане на нова наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, подготвителни групи в общинските училища и дневни детски ясли на територията на община Благоевград.

4. Предложение № В-00-166/18.03.2024 г. от Анна Николова-Мазурска- Председател на КСПСКК, относно приемане на Правилник за работа на Комисията по следприватизационен и следконцесионен контрол.

5. Предложение № 60-00-126/15.03.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно приемане на бюджетна прогноза за периода 2025-2027 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

6. Предложение № 60-00-125/15.03.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно преструктуриране на общински културни институции в културни институти със самостоятелен бюджет.

7. Предложение № 60-00-155/20.03.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно осигуряване на собствени средства за реализиране на предложение за изпълнение на инвестиция BG-RRP-4.020-0233 „Устойчиво енергийно обновяване на сградата на Закрит плувен басейн в ж.к. „Еленово-1“, гр. Благоевград“ в рамките на процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ по Национален план за възстановяване и устойчивост /НПВУ/

8. Предложение № 60-00-124/14.03.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно предоставяне на права на Кмета на Община Благоевград за издаване на Акт за възлагане на услуги от общ икономически интерес (УОИИ) по изпълняван от Община Благоевград проект „Грижа в дома в Община Благоевград“, Административен договор  за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.001 -0152-С01, Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.

9. Предложение № 60-00-152/18.03.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно отпускане на еднократна финансова помощ на граждани на Община Благоевград подали съответните заявления, във връзка с Вътрешни правила за работа на Комисията за разглеждане на заявленията за получаване на еднократна финансова помощ от бюджета на Община Благоевград.

         10. Предложение № 60-00-153/18.03.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно отчет за изпълнение на мерките, заложени в „Актуализация на общинската програма за качеството на атмосферния въздух за достигане на установените норми на ФПЧ10 и ПАВ на територията на община Благоевград, с период на действие 2019-2023 година“, за периода януари – декември 2023 г.

         11. Предложение № 60-00-154/18.03.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно отчет за изпълнение на мерките, заложени в „Програма за управление на отпадъците на Община Благоевград 2021-2028 г.“, за периода януари – декември 2023 г.

         12. Предложение № 60-00-156/21.03.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно заявление с наш вх. № 21-00-2/11.01.2024 г. от проф. д-р Васил Жечев – Президент на „Колеж по туризъм“ – Благоевград за учредяване възмездно право на ползване върху общински нежилищни имоти.

13. Предложение № 60-00-106/19.02.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно Дарение на общински поземлен имот с идентификатор 62699.501.431 по кадастралната карта на с. Рилци на Неврокопска Света Митрополия, представлявана от Негово Високопреосвещенство неврокопски Митрополит Серафим, за изграждане на допълнителна Административна сграда за нуждите на храм „Св. Пророк Илия“ в с. Рилци.

14. Предложение № 60-00-109/19.02.2024 г. от Методи Байкушев, кмет на Община Благоевград, относно даване съгласие за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на общински нежилищни имоти – самостоятелни обекти в сграда с административен адрес гр. Благоевград, ул. „Тракия“ № 2, публична общинска собственост.

15. Предложение № 60-00-140/18.03.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на второстепенна постройка на допълващо застрояване – лятна кухня, със ЗП 38,19 кв.м /тридесет и осем цяло и деветнадесет стотни кв.м/, с размери 2,85/13,40 м в поземлен имот с идентификатор 04279.608.434 по КККР на Благоевград, представляващ УПИ II-3879, кв. 155 по плана на кв. „Грамада“ – Благоевград.

16. Предложение № 60-00-108/19.02.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно прекратяване на съсобственост между Община Благоевград и Роза Илиева Бачева, Радослав Венциславов Бачев, Златко Венциславов Бачев, Галина Асенова Лазова, Христо Герасимов Бачев чрез продажбата на 103/1188 идеални части от поземлен имот с идентификатор 62699.501.152 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рилци, община Благоевград.

17. Предложение № 60-00-114/26.02.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно заявление с вх. № ОС-0215-22/ 29.09.2023 г. от Давид Стоименов Петров, Димитрина Николова Петрова, Валери Стоименов Петров, Виолета Любомирова Петрова за прекратяване на съсобственост чрез продажба на 16/814 ид.ч. /шестнадесет от осемстотин и четиринадесет идеални части/ от поземлен имот с идентификатор 03664.501.67 /нула три хиляди шестстотин шестдесет и четири точка петстотин и едно точка шестдесет и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бело поле, общ. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-77/26.11.2021 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 27.11.2023 г., адрес: с. Бело поле, ул. „Струма“ № 42, целият с площ от 814 кв.м.

18. Предложение № 60-00-151/18.03.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно прекратяване на съсобственост между Община Благоевград и Георги Филипов Бельов и Румяна Филипова Бельова чрез продажбата на 385/3755 идеални части от поземлен имот с идентификатор 57159.500.705 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Покровник, община Благоевград.

19. Предложение № 60-00-142/18.03.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно постъпило искане с вх. № ОС-0207-5/02.05.2023 г. от Пламен Симеонов Камбитов за закупуване на общински имот, върху който има законно построена сграда, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, представляващ поземлен имот с идентификатор 55107.501.111 /петдесет и пет хиляди сто и седем точка петстотин и едно точка сто и единадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Падеш, община Благоевград, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от  19.05.2023 г., целият с площ 623 кв.м.

20. Предложение № 60-00-101/19.02.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно заявление с вх. № ОС-0215-20/08.09.2023 г. от Зоя Георгиева Боцева и Петър Андонов Попстоянов, за прекратяване на съсобственост чрез замяна в поземлен имот с ид. 49179.501.267 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мощанец, общ. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-84/26.11.2021 г. на ИД на АГКК, адрес на имота: с. Мощанец, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, целият с площ от 814 кв.м, с предишни идентификатори: 49179.501.254, 49179.501.252, 49179.501.153, 67/814 ид.ч. от имота са общинска собственост.

21. Предложение № 60-00-141/18.03.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно постъпило заявление с вх. № 94-00-1874/17.11.2023 г. от Боян Боянов Канджев за закупуване на поземлен имот с идентификатор 78464.501.179 /седемдесет и осем хиляди четиристотин шестдесет и четири точка петстотин и едно точка сто седемдесет и девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Церово, общ. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-87/26.11.2021 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последното изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 04.12.2023 г., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди, целият с площ от 954 кв.м /деветстотин петдесет и четири квадратни метра/, адрес на имота: с. Церово, ул. ,,Мир“ № 28.

22. Предложение № 60-00-96/14.02.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно молба-искане с вх. № М-00-38/09.02.2023 г. от Симеон Сотиров Халачев, Александър Димитров Тодоров, Кирил Петров Петров, Любен Еленков Янев, Иван Иванов Стоянов, Кирил Любенов Мирчев, Димитър Иванов Михайлов, Любомир Костадинов Стоицов, Димчо Иванов Граховски за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на надстройки върху съществуващи гаражи с идентификатори 04279.626.4.58 (РЗП/ЗП-19 кв.м), 04279.626.4.59 (РЗП/ЗП-19 кв.м), 04279.626.4.60 (РЗП/ЗП-18 кв.м), 04279.626.4.61 (РЗП/ЗП-19 кв.м), 04279.626.4.62 (РЗП/ЗП-18 кв.м), 04279.626.4.63 (РЗП/ЗП-18 кв.м), 04279.626.4.64 (РЗП/ЗП-18 кв.м), 04279.626.4.65 (РЗП/ЗП-18 кв.м), 04279.626.4.66 (РЗП/ЗП-19 кв.м), 04279.626.4.67 (РЗП/ЗП-19 кв.м), изградени в поземлен имот с идентификатор 04279.626.4 по кадастралната карта на гр. Благоевград, одобрена със Заповед № РД-18-32/10.05.2006 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес: гр. Благоевград, кв. „Еленово“, целият с площ 18 713 кв.м.

23. Предложение № 60-00-143/18.03.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно постъпило заявление с вх. № 94-00-1402/14.08.2023 г. от Владислав Георгиев Николов за закупуване на поземлен имот с идентификатор 62699.501.492 /шестдесет и две хиляди шестстотин деветдесет и девет точка петстотин и едно точка четиристотин деветдесет и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рилци, общ. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-86/26.11.2021 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последното изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 11.10.2023 г., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, целият с площ от 319 кв.м.

24. Предложение № 60-00-100/19.02.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно прекратяване на съсобственост между Община Благоевград и Николай Атанасов Марин и Мария Димитрова Марина чрез продажбата на 113/346 идеални части от поземлен имот с идентификатор 04279.628.550 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на Благоевград.

25. Предложение № 60-00-107/19.02.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно заявление с вх. № ОС-0215-10/22.05.2023 г. от Борислав Крумов Тупавичарски, Николина Борисова Александрова, Красимира Костадинова Смилкова, Мариана Атанасова Крайкова, Йорданка Бойкова Мартин, Костадин Бойков Крайков за прекратяване на съсобственост чрез продажба на 5/352 ид.ч. /пет от триста петдесет и две идеални части/ от поземлен имот с идентификатор 04279.604.156 /нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестстотин и четири точка сто петдесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, общ. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-32/ 10.05.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 21.11.2023 г., адрес: гр. Благоевград, ул. „Трети март“ № 54, целият с площ от 352 кв.м.

26. Предложение № 60-00-102/19.02.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно прекратяване на съсобственост между Община Благоевград и Любен Любенов Грънчаров чрез продажбата на 17/1282 идеални части от поземлен имот с идентификатор 49179.501.264 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мощанец, община Благоевград.

27. Предложение № 60-00-111/19.02.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно прекратяване на съсобственост между Община Благоевград и Благой Георгиев Караджов чрез продажбата на 18/965 идеални части от поземлен имот с идентификатор 30702.501.33 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Зелендол, община Благоевград.

28. Предложение № 60-00-139/18.03.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно постъпило искане с вх. № ОС-0204-3/28.07.2023 г. от Александра Георгиева Галаганова и Славчо Георгиев Крумов за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на допълващо застрояване – стопанска постройка с размери 4,50/8,00 м. със застроена площ – 36 кв.м (тридесет и шест кв.м) до съществуваща сграда с идентификатор 57159.500.166.1 по кадастралната карта на с. Покровник, изградена в поземлен имот с идентификатор 57159.500.166 (петдесет и седем хиляди сто петдесет и девет точка петстотин точка сто шестдесет и шест) по кадастралната карта на с. Покровник общ. Благоевград, одобрена със Заповед  № РД-18-85/26.11.2021 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: с. Покровник, ул. „Св. Иван Рилски“ №9, целият с площ 643 кв.м.

29. Предложение № 60-00-103/19.02.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно заявление с вх. № ОС-0215-18/14.08.2023 г. от Божидар Атанасов Шутраков и Йорданка Василева Василева за прекратяване на съсобственост чрез продажба на 6/521 ид.ч. /шест от петстотин двадесет и една идеални части/ от поземлен имот с идентификатор 04279.625.169 /нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестстотин двадесет и пет точка сто шестдесет и девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, общ. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-32/10.05.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 09.10.2023 г., адрес: гр. Благоевград, ул. „Астра“ № 10, целият с площ от 521 кв.м.

30. Предложение № 60-00-104/19.02.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно заявление с вх. № ОС-0215-17/14.08.2023г. от Янко Стоилов Китанов за прекратяване на съсобственост чрез продажба на 14/1096 ид. ч. /четиринадесет от хиляда деветдесет и шест ид.ч./ от поземлен имот с идентификатор 04279.603.356 /нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестстотин и три точка триста петдесет и шест/по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-32/10.05.2006 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 11.08.2023 г., адрес: гр. Благоевград, кв. „Освобождение“, целият с площ от 1096 кв.м.

31. Предложение № 60-00-144/18.03.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно постъпили заявления с вх. № 94-00-891/ 12.05.2022г. от Евгени Викторов Сиджимков и вх. № 94-00-1041/31.05.2022 г. от Мирослав Стаменов Марчев за закупуване на поземлен имот с идентификатор 55107.501.471 /петдесет и пет хиляди сто и седем точка петстотин и едно точка четиристотин седемдесет и едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Падеш, ул. „Сиджимковско шосе“, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м/, целият с площ от 433 кв.м.

32. Предложение № 60-00-145/18.03.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно искане с вх. № ОС-0207-8/28.06.2023 г. от Георги Димитров Стоянов за закупуване на общински имот върху който има законно построена сграда, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, а именно поземлен имот с идентификатор 00134.501.151 /нула нула сто тридесет и четири точка петстотин и едно точка сто петдесет и едно/ по КК на с. Изгрев, общ. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-82/26.11.2021 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: с. Изгрев, ул. „Предел“ № 6, целият с площ от 623 кв.м.

33. Предложение № 60-00-105/19.02.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно продажба на имот – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда.

34. Предложение № 60-00-129/15.03.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на кабел НН от съществуващ „ТП-2 Обел“, Селище” до  имот с идентификатор 53031.10.229 в местността „Юрто“ по кадастралната карта на с. Обел, общ. Благоевград, с трасе и сервитут засягащи и ограничаващи ползването на имот с идентификатор 53031.10.438 (за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост) и даване съгласие за преминаване през имот общинска собственост на основание чл. 21, ал. 1, т 8 от ЗМСМА.

         35. Предложение № 60-00-138/15.03.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП), за трасе на техническата инфраструктура за промяна предназначението на имот с проектен идентификатор 04279.147.37, представляващ част от имот с идентификатор 04279.147.25 по КККР на гр. Благоевград от „селскостопански, горски, ведомствен път“ в „път с трайна настилка“ за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 04279.148.44, местност „Мутишица“ по КККР на гр. Благоевград.

36. Предложение № 60-00-128/15.03.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване, по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за  нов кабел 20 kV от ВЕЛ „Баража“, п/ст „Джумая“ до имот с идентификатор 04279.306.32, местност „Грънчарско дере“ по кадастралната карта на Благоевград, с трасе и сервитут, засягащи и ограничаващи ползването на имоти с идентификатори 04279.42.29 (селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост), 04279.42.31 (селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост), 04279.42.33 (друг вид водно течение, водна площ, съоръжение – общинска собственост), 04279.44.14 (селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост), 04279.45.20 (селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост), 04279.133.25 (селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост), 04279.134.16 (селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост)  и 04279.306.2935 (селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост) по КК на Благоевград.

37. Предложение № 60-00-133/15.03.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на нов кабел 20 кV от нов ЖР стълб на ВЕЛ 20 кV „ДК“, п/ст  „Джумая“ за захранване на имот с идентификатор 04279.8.36, местност „Проевски чифлик – Ш.19“ по кадастралната карта на Благоевград, с трасе и сервитути засягащи и ограничаващи ползването на имоти с идентификатори 04279.7.21 (селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост), 04279.10.15 (селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост), 04279.11.29 (селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост), 04279.14.19 (селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост) и 04279.15.22 (селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост)  по КК на Благоевград и даване на съгласие за преминаване през имоти общинска собственост на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА.

         38. Предложение № 60-00-135/15.03.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на техническата инфраструктура за промяна предназначението на имот с нов идентификатор 04279.7.25,  представляващ част от имот с идентификатор 04279.7.21 – (полски път – общинска собственост), и на  поземлени имоти с идентификатори 04279.10.15 (полски път – общинска собственост), 04279.11.29 (полски път – общинска собственост), 04279.14.19 (полски път – общинска собственост)  и 04279.15.22 (полски път – общинска собственост) по КККР на Благоевград от „полски път“ в „път с трайна настилка“ за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 04279.8.36, местност „ Проевски чифлик – Ш.19“ по КККР на Благоевград.

39. Предложение № 60-00-136/15.03.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване, по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на ел. кабел НН до имоти с идентификатори 00134.10.12 и 00134.10.63, местност „Чуката“ по кадастралната карта на с Изгрев, община Благоевград, с трасе и сервитут, засягащи и ограничаващи ползването на имоти с идентификатори 00134.32.109 (алея – частна собственост), 00134.32.153 (селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост) и 00134.10.1 (селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост) по КК на с. Изгрев, община Благоевград.

40. Предложение № 60-00-127/15.03.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване, по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за уличен водопровод за захранване на имоти с идентификатори 04279.117.31, 04279.114.32, 04279.117.33 и 04279.117.34, местност „Пенков чифлик“ по кадастралната карта на Благоевград, с трасе и сервитут, засягащи и ограничаващи ползването на имоти с идентификатори 04279.59.21 (дере – общинска собственост), 04279.59.26 (селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост), 04279.59.32 (друг вид водно течение, водна площ, съоръжение – общинска собственост), 04279.117.2 (частна собственост), 04279.117.3 (частна собственост), 04279.117.24 (селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост), 04279.117.34 (частна собственост) и 04279.117.35 (частна собственост), по КК на Благоевград.

         41. Предложение № 60-00-131/15.03.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за право на преминаване на трасе на съоръжение на техническата инфраструктура през поземлен имот с идентификатор 04279.54.45 (за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение – държавна собственост) по кадастралната карта на Благоевград и имот с идентификатор 00134.500.151 (нива – общинска собственост) по кадастралната карта на с. Изгрев, община Благоевград, за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 04279.54.41 в местността „Шейница-Ш.24“ по кадастралната карта на Благоевград.

42. Предложение № 60-00-137/15.03.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване, по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на уличен водопроводотводомерна шахта в имот с идентификатор 24367.45.382 по КККР на с. Дъбрава, община Благоевград до новообразуван имот № 84.409, местност „Под магазина“ по плана на новообразуваните имоти (ПНИ), землището на с. Дъбрава, община Благоевград, с трасе и сервитут засягащи и ограничаващи ползването на имот с идентификатор 24367.45.382 (полски път – общинска собственост) по КККР на с. Дъбрава, община Благоевград, имот № 84.1984 (трайни насаждения – общинска собственост), имот № 84.410 (трайни насаждения – частна собственост) и имот № 84.409 (трайни насаждения – частна собственост) по ПНИ на с. Дъбрава, община Благоевград.

43. Предложение № 60-00-134/15.03.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за ел. кабел НН за захранване на имот с идентификатор 04279.310.1736, местност „Орлова чука“ по КККР на гр. Благоевград, с трасе и сервитут засягащ и ограничаващ ползването на имот с идентификатор 04279.310.3353 (селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост) по КККР на Благоевград и даване на съгласие за преминаване през имоти общинска собственост на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА.

44. Предложение № 60-00-132/15.03.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно одобряване по реда на чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА на Подробен устройствен план (ПУП)-изменение плана за регулация (ИПР) на кв. 5 и част от кв. 6 по плана на ж.к. „Бялата висота“, местност „Мандаджи баир“, 2-ра част, Благоевград за отстраняване на явна фактическа грешка по отношение отреждането на УПИ I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII,  IX, X, XI, XII, XIII, XIV и XV в кв. 5 и УПИ XIII, XIV, XV, XVI, XVII и XVIII в кв. 6.

45. Предложение № 60-00-97/14.02.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно даване на съгласие по реда на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. 6  и § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ за разрешаване изработване на Подробен устройстен план (ПУП) – изменение плана за регулация (ИПР) на  УПИ I-7784 и УПИ X-7784 в кв. 21 по плана на IV-ти микрорайон, гр. Благоевград,както следва :

– Изменение на вътрешните регулационни линии на УПИ I-7784 и УПИ X-7784  към УПИ II-7602, УПИ III-7601, УПИ V-7601, УПИ VI-7637, УПИ XI-7785 и УПИ XIII-7785 по имотните граници на имот с идентификатор  04279.602.66 по кадастралната карта на гр. Благоевград.

– Изменение на вътрешната регулационна линия между УПИ I-7784 и УПИ X-7784,за образуване на новУПИ I,  отреден за имот с нов идентификатор 04279.602.366, образуван от имот с идентификатор 04279.602.66 (частен) и част от имот с идентификатор 04279.602.42 (общински) по КК на гр. Благоевград с предназначение “ за жилищно строителство“ и нов УПИ X, отреден за имот с нов идентификатор 04279.602.367 по КК на гр. Благоевград с предназначение “за жилищно строителство“.

46. Предложение № 60-00-130/15.03.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно даване на съгласие по реда на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ VII-72 в кв. 1 по плана на с. Зелен дол, общ. Благоевград, за отпадане на предвиденото улично озеленяване и образуване на нов УПИ VII, отреден за имот с нов идентификатор 30702.501.242, образуван от имот с идентификатор 30702.501.34 – частна собственост и част от имот с идентификатор 30702.501.313 – общинска собственост по кадастралната карта на с. Зелен дол, общ. Благоевград.

47. Предложение № 60-00-150/18.03.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ; чл. 134, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 04279.310.2 по кадастралната карта на Благоевград, с цел поправяне на явна фактическа грешка и предвиждане на курортна устройствена зона „Ок“ със следните устройствени показатели:

           Височина на застрояване – до 10.00 м;

           Максимална стойност на Кинт – 1.5;

           Плътност на застрояване – максимум 30 %;

           Минимална озеленена площ – 50 %.

            48. Предложение № 60-00-122/29.02.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ, чл. 134, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 04279.54.54 /образуван от имот с идентификатор 04279.54.1/, местност „Шейница – Ш.24“ по кадастралната карта на Благоевград, с цел поправяне на явна фактическа грешка и предвиждане на жилищна устройствена зона с малка височина „Жм“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване – до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт – 1.2; Плътност на застрояване – максимум 60 %; Минимална озеленена площ – 40 %.

49. Предложение № 60-00-120/29.02.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на имот с № 531.233 по плана на новообразуваните имоти на местност „Махала Дросанска“, землище на с. Логодаж, общ. Благоевград, от „нива“ в „за вилно строителство“ при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Ов”;Височина на застрояване – до 7.00 м; Максимална стойност на Кинт. – 0.8; Плътност на застрояване – максимум 40 %; Плътност на озеленяване – минимум 50 %.

50. Предложение № 60-00-118/29.02.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на имот с идентификатор 04279.63.464, местност „Баларбаши – Бл. 5“ по кадастралната карта на Благоевград, от „нива“ в „за жилишно строителство“ при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Жм1д”;Височина на застрояване – до 8.00 м; Максимална стойност на Кинт. – 0.9; Плътност на застрояване – максимум 40 %; Плътност на озеленяване – минимум 40 %.

51. Предложение № 60-00-116/29.02.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.129.46, местност „Царевоселско шосе – Ш.08” по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за автокъща, автосервиз, склад за промишлени стоки и камера за боядисване”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Смф1”;Височина на застрояване – до 10.00 м;Максимална стойност на Кинт. – 1.5;Плътност на застрояване – максимум 50 %; Плътност на озеленяване – минимум 30 %.

52. Предложение № 60-00-117/29.02.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.101.51, местност „Айдаровско дере” по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Жм”;Височина на застрояване – до 10.00 м;Максимална стойност на Кинт. – 1.2;Плътност на застрояване – максимум 60 %;Плътност на озеленяване – минимум 40 %.

53. Предложение № 60-00-119/29.02.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.8.36, местност „Проевски чифлик – Ш.19” по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за складове за промишлени стоки, автосервиз и магазин за авточасти”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Смф1”;Височина на застрояване – до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт. – 1.5; Плътност на застрояване – максимум 50 %; Плътност на озеленяване – минимум 30 %.

54. Предложение № 60-00-148/18.03.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.12.39, местност „Проевски чифлик – Ш.21” по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за склад за промишлени стоки и обществено обслужване”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели:Устройствена зона – „Смф1”;Височина на застрояване – до 10.00 м;Максимална стойност на Кинт. – 1,5;Плътност на застрояване – максимум 50 %;Плътност на озеленяване – минимум 30 %.

55. Предложение № 60-00-149/18.03.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на имот с идентификатор 20540.43.274, местност „Преслапо-Каловица” по кадастралната карта на с. Делвино, общ. Благоевград, от „нива” в „за ФЕЦ и трафопост”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Пп”;Височина на застрояване – до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт. – 2.5;Плътност на застрояване – максимум 60 %; Минимална озеленена площ – минимум 20 %.

56. Предложение № 60-00-146/18.03.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 20540.12.25, местност „Равнако-Секирица“ по кадастралната карта на с. Делвино, общ. Благоевград, за промяна предназначението от „нива“ в „за ФЕЦ и трафопост“, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Пп”;  Височина на застрояване – до 10.00 м;Максимална стойност на Кинт. – 2.5;Плътност на застрояване – максимум 60 %;Минимална озеленена площ – минимум 20 %.

57. Предложение № 60-00-147/18.03.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с № 81.2238 по плана на новообразуваните имоти на местност „Адемска чука”, землище на с. Рилци, общ. Благоевград, за промяна предназначението от „ливада” в „за вилно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели:Устройствена зона – „Ов”;Височина на застрояване – до 7.00 м;Максимална стойност на Кинт. – 0,8;Плътност на застрояване – максимум 40 %;Плътност на озеленяване – минимум 50 %.

58. Предложение № 60-00-121/29.02.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 68792.253.15, местност „Голямата нива” по кадастралната карта на с. Логодаж, общ. Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Жм”;Височина на застрояване – до 10.00 м;Максимална стойност на Кинт. – 1.2;Плътност на застрояване – максимум 60 %;Плътност на озеленяване – минимум 40 %.

59. Предложение № 60-00-110/19.02.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имоти с идентификатори 49179.35.23, 49179.35.39, 49179.35.60, 49179.35.209 по кадастралната карта на с. Мощанец, общ. Благоевград със съответни предназначения: „за кариера за пясък, чакъл и глини за строителната керамика“ и „за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“ с цел образуване на нов имот с идентификатор 49179.35.40 по кадастралната карта на с. Мощанец, общ. Благоевград, с предназначение „за фотоволтаична централа, производство за съхранение на водород и производство на ел. енергия от водород“, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Пп”;Височина на застрояване – до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт. – 2.5; Плътност на застрояване – максимум 60 %; Плътност на озеленяване – минимум 20 %.

           60.  Изказвания на граждани, изказвания извън дневния ред и питания.

Източник Общински съвет Благоевград  

Вижте още

Ученици от благоевградска гимназия с мил жест

admin

Работна среща между инженерните екипи на Общината и ВиК Благоевград

BVn_03

Национална конференция „Критическият дух. 300 години от рождението на Имануел Кант“

admin

280 абсолвенти от Правно-историческия факултет получиха своите дипломи на официална церемония в Аулата на УК I на Югозападен университет „Неофит Рилски“.

admin

Община Благоевград бе домакин на информационен форум, насочен към носители на болестта Бехтерев, водещи лектори дадоха ценни съвети на десетки пациенти

admin

България гласува , 19 областни града избират кмет на втори тур

admin

Коментар