Благоевград

Председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков, свиква редовно заседание на Общински съвет Благоевград на 26 април 2024 г. /петък/ от 9:30 ч. в зала „22-ри Септември”

На провелото се днес  заседание на Председателски съвет към Общински съвет Благоевград, бе приет дневен ред от 61 точки

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА, свиквам  заседание на Общински съвет Благоевград на 26 април 2024 година /петък/ от 09:30 часа, в зала „22- ри Септември“  на общината при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение № 60-00-172/12.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно предложение за присъждане на звание „Почетен гражданин“ на Благоевград (посмъртно) на художника Стойне Михайлов Шаламанов.    

2. Предложение № 60-00-171/12.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно сформиране на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта в община Благоевград и приемане на Правилник за организацията, дейността и функциите му.

3. Изменение на Решение № 204 по Протокол № 11 от заседание на Общински съвет Благоевград, проведено на 24 юни 2022 година.

4. Предложение № 60-00-173/12.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно изменение на Решение № 507 от 23.12.2022 година.

5. Предложение № 60-00-174/12.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно изменение на Решение № 508 от 23.12.2022 година.

            6. Предложение № 60-00-178/12.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно изменение на финансиране на част от обектите и допълнени обекти в инвестиционната програма на Община Благоевград за 2024 година.

7. Писмо с вх. № 69-00-485/19.04.2024 година от ГЕОРГИ ХРИСТОВ СПАСОВ и МИЛЕН СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ, в качеството им на акционери в „ПФК ПИРИН 22“ АД, със седалище и адрес на управление Благоевград, п.к. 2700, ул. „Дъбравска“ № 1, вписано в ТРРЮЛНЦ на Агенция по вписванията към МП с ЕИК 206966097, с което заявяват желание за задълбочено партньорство с „ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ ПИРИН“ ЕООД, ЕИК 202375339.

8. Предложение № 60-00-161/11.04.2024 г. от Десислава Витанова-Кехайова – Секретар на Община Благоевград, относно финансиране на процедури „Инвитро“ със средства от бюджета на Община Благоевград.

9. Предложение № 60-00-204/16.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно Поставяне на бюст-паметник на Иван Михайлов в Благоевград.

10. Писмо с вх. № 69-00-456/11.04.2024 г. и уведомление с вх. № В-00-238/15.04.2024 г. от г-н Илия Ризов, управител на „Прима инвест БГ“ ООД,  относно свикване на извънредно Общо събрание на съдружниците в „Прима Инвест БГ“ ООД.

11. Предложение № 60-00-212/16.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно даване на съгласие за учредяване на възмездно и безсрочно право на строеж за изграждане на обект: „Пристройка за СПО, други медицински дейности и паркинг“ в полза на „Медикус-98-Медицински център“ ООД, с ЕИК 101099933,  върху съсобствен поземлен имот с идентификатор № 04279.603.532 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Благоевград срещу получаване на обезщетение за Община Благоевград.

12. Предложение № 60-00-157/25.03.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху общински нежилищен имот, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 04279.613.25.1.1 по КК на Благоевград, с площ 106,00 кв.м, частна общинска собственост съгласно АОС № 1736/03.01.2008 г., с административен адрес гр. Благоевград, ул. „Арсений Костенцев“ № 6 на „Паркинги и гаражи“ ЕООД и предложение № 60-00-157-001/12.04.2024 г. относно допълнение към предложение с изх. № 60-00-157/25.03.2024 г. за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху общински нежилищен имот на „Паркинги и гаражи“ ЕООД.

            13. Предложение № 60-00-158/29.03.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно предоставяне на Национална хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ за безсрочно и безвъзмездно стопанисване и управление на изграден физкултурен салон, оборудване, спортни уреди и подпорна стена.

14. Предложение № 60-00-209/16.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно постъпило заявление с вх. № ОС-0207-13/ 21.08.2023г. от Янчо Атанасов Котев и Тодорка Боянова Котева за прекратяване на съсобственост чрез продажба на 68/743 ид. ч. /шестдесет и осем от седемстотин четиридесет и три ид.ч./ от поземлен имот с идентификатор 68792.501.503 /шестдесет и осем хиляди седемстотин деветдесет и две точка петстотин и едно точка петстотин и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Логодаж, одобрени със Заповед № РД-18-185/24.10.2022 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е със Заповед № 18-1046-25.01.2024г. на Началника на СГКК-Благоевград, адрес: с. Логодаж,  целият с площ от 743 кв.м.

15. Предложение № 60-00-169/12.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно постъпило искане с вх. № ОС-0207-15/15.11.2022 г. от „Пътнически превози“ ООД, ЕИК 101001024, представлявано от управителя Марио Ванчов Богданов, за закупуване наобщински имот върху който има законно построена сграда, а именно поземлен имот с идентификатор 04279.618.15 по КККР на гр. Благоевград, целият с площ от 5733 кв.м., адрес: гр. Благоевград, бул. „Св. Димитър Солунски“ № 34.

16. Предложение № 60-00-192/12.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно постъпило искане с вх. № ОС-0207-6/03.05.2023 г. от Методи Росенов Христов и Бисер Росенов Христов за закупуване на общински имот, върху който има законно построена сграда, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, представляващ поземлен имот с идентификатор 78464.501.103 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Церово, община Благоевград, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 31.05.2023 г., целият с площ 807 кв.м.         

17. Предложение № 60-00-207/16.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно постъпило заявление с вх. № ОС-0204-2/ 05.02.2024г. от Боян Симеонов Топалов за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на пристройка към двуетажна сграда с идентификатор 78464.501.71.1 по КККР на с. Церово – лятна кухня със застроена площ – 16,25 кв.м (шестнадесет цяло и двадесет и пет кв.м) и РЗП – 32,50 кв.м (тридесет и две цяло и петдесет кв.м) в поземлен имот с идентификатор 78464.501.71 (седемдесет и осем хиляди четиристотин шестдесет и четири точка петстотин и едно точка седемдесет и едно) по кадастралната карта на с. Церово, общ. Благоевград, одобрена със Заповед № РД-18-87/26.11.2021 г. на Изпълнителен директор на АК, с адрес: с. Церово, ул. „Осми март“ №2, с площ 700 кв.м.

18. Предложение № 60-00-160/11.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно писмо с вх. № 53-00-83/26.01.2024 г. от Иван Големеев – председател на УС на Туристическо дружество „Айгидик“ – Благоевград за предоставяне за безвъзмездно управление на общински нежилищен имот, публична общинска собственост.

19. Предложение № 60-00-191/12.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на 5 /пет/ броя гаражи, предвидени със строителни петна №1, №2, №3, №4, №5 в поземлен имот с идентификатор №04279.624.42 по кадастралната карта на Благоевград,  представляващ УПИ XI-42 кв. 67 по плана на ж.к. “Орлова чука”- Благоевград, ПУП-ПРЗ одобрен с Решение № 203, Протокол № 7 от 07.08.2009г. и одобряване на начална тръжна цена на правото на строеж.

20. Предложение № 60-00-170/12.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно откриване на процедура и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от общински имоти за поставяне на рекламно-информационни елементи тип билборд с размери 3 х 4 м.

21. Предложение № 60-00-159/10.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно изменени и нови маршрутни разписания по съществуващи автобусни линии, част от общинската транспортна схема.

22. Предложение № 60-00-214/16.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно заявление от Инициативен комитет – наследници на преселници от с. Зарово, Солунско за поставяне на възпоменателна плоча в град Благоевград.

23. Предложение № 60-00-168/12.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно определяне на административни адреси на сгради в имоти извън регулация, с променено предназначение и наименуване на улици в гр. Благоевград.

24. Предложение № 60-00-196/12.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на нов уличен водопровод PE DN90 от съществуващ водопровод за с. Дъбрава, общ. Благоевград в имот с идентификатор 24367.11.388 до имот с идентификатор 24367.501.20, махала „Телкиевска“ по кадастралната карта на с. Дъбрава, общ. Благоевград и даване съгласие за преминаване през имоти общинска собственост на основание чл. 21, ал. 1, т 8 от ЗМСМА.

25. Предложение № 60-00-193/12.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно Разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасета на нов водопровод РЕDN 110 и нов канализационен клон Ф 350, продължение трасета по ПУП-ПП одобрен с Решение № 478, Протокол № 18 от 25.11.2022 г. на ОбС Благоевград и нов кабел НН, продължение на трасе по ПУП-ПП, одобрен с Решение № 481 по Протокол № 18 от 25.11.2022 г. на ОбС Благоевград до имот с идентификатор 04279.118.125 в местността „Пенков чифлик-Ш.39“ по кадастралната карта на Благоевград и даване съгласие за преминаване през имоти общинска собственост на основание чл. 21, ал. 1, т 8 от ЗМСМА.

26. Предложение № 60-00-198/12.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно Разрешаване, по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП)за трасе на кабелна линия НН от ТП „Поделение СВ“ в имот с идентификатор 04279.36.89 за ел. захранване на имот с идентификатор 04279.139.65 в местността „Под черквата“ по КККР на гр. Благоевград, с трасе и сервитут засягащи и ограничаващи ползването на имоти с идентификатори 04279.36.89 (за друг вид производствен, складов обект – частна собственост), 04279.36.86 (пасище – общинска собственост), 04279.36.90 (водно течение, река – държавна собственост), 04279.36.93 (местен път – общинска собственост), 04279.59.26 (за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост), 04279.59.28 (за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост), 04279.109.24 (за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост), 04279.109.36 (местен път – общинска собственост),  04279.139.60 (за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост), 04279.322.3495 (за  животновъден комплекс – няма данни) по КККР на гр. Благоевград.

27. Предложение № 60-00-197/12.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП)за трасе на нов уличен водопровод PE DN90 от съществуващ водопровод за с. Дъбрава, община Благоевград в имот с идентификатор 24367.11.388 до имот с идентификатор 24367.509.30, махала „Ръжениците“ и до имот с идентификатор 24367.76.467, местност „Ръжениците“ по КККР на с. Дъбрава, община Благоевград и даване съгласие за преминаване през имоти общинска собственост на основание чл. 21, ал. 1, т 8 от ЗМСМА.

28. Предложение № 60-00-203/16.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно даване на съгласие по реда на чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 21, ал. 7 ЗОС и чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 ЗУТ, за разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение (актуализация) на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на кв. 216а по плана на гр. Благоевград.

29. Предложение № 60-00-195/12.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно даване на съгласие по реда на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.134, ал.2,  т.6 от ЗУТ за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение плана за регулация (ИПР)на УПИ VI-417 в кв. 36 по плана на с. Селище, община Благоевград, за изменение на уличната регулационна линия към улица от о.т. 104 до о.т. 99 и образуване на нов  УПИ VI, отреден за имот с нов идентификатор 66055.502.83, образуван от имот с идентификатор 66055.502.56 (частен) и част от имот с идентификатор 66055.502.75 (общински) по КККР на с. Селище, община Благоевград,с предназначение „за жилищно строителство“.

            30. Предложение № 60-00-183/12.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно даване на съгласие на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП):

            – Изменение плана за регулация (ИПР) за имоти с идентификатори 04279.626.91, 04279.626.310, 04279.626.311, 04279.626.320 по кадастралната карта на Благоевград в кв. 27 по плана на ж. к. „Еленово 1“ – Благоевград, с цел обособяване на 1 (един) брой нов УПИ I – 626.366, кв. 27 по плана на ж. к. „Еленово 1“ – Благоевград, отреден за имот с проектен идентификатор 04279.626.366 по КК на Благоевград с предназначение „за жилищно строителство“;

            – Плана за застрояване (ПЗ) за новообразуван УПИ I – 626.366, кв. 27 по плана на ж. к. „Еленово 1“ – Благоевград, имот с идентификатор 04279.626.366 по кадастралната карта на Благоевград – ново жилищно застрояване.

            31. Предложение № 60-00-194/12.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно даване съгласие по реда на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 150, ал. 6 от ЗУТ за разрешаване изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива, съдържащ следните самостоятелни части:

            – Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на нова кабелна линия СРН 20 kV от П/СТ Джумая 110/20 kV в имот с идентификатор 04279.87.14 по кадастралната карта на Благоевград до нов ЗРУ 20 kV на имотната граница с имот с идентификатор 03664.5.42 по кадастралната карта на с. Бело поле, община Благоевград.

– Инвестиционен проект за кабелна линия СРН 20 kV от П/СТ Джумая 110/20 kV в имот с идентификатор 04279.87.14 по кадастралната карта на Благоевград до нов ЗРУ 20 kV на имотната граница с имот с идентификатор 03664.5.42 по кадастралната карта на с. Бело поле, община Благоевград.

32. Предложение № 60-00-190/12.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 68792.247.98, местност „Герена” по кадастралната карта на с. Логодаж, общ. Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели:Устройствена зона – „Жм”;Височина на застрояване – до 10.00 м;Максимална стойност на Кинт. – 1,2;Плътност на застрояване – максимум 60 %;Плътност на озеленяване – минимум 40 %.

33. Предложение № 60-00-167/12.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на имот с идентификатор 04279.148.44, местност „Мутишица” по кадастралната карта на Благоевград, от „нива” в „за складова база за промишлени стоки, офиси и производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници – фотоволтаична централа“, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели:Устройствена зона – „Пп”;Височина на застрояване – до 10.00 м;Максимална стойност на Кинт. – 2,5;Плътност на застрояване – максимум 60 %;Минимална озеленителна площ – минимум 20 %.

34. Предложение № 60-00-163/12.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот 78.843 по плана на новообразуваните имоти на местност „Ридо/Над обора“, землище на с. Рилци, общ. Благоевград за промяна предназначението от „нива“ в „за жилищно строителство“, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – Жм; Височина на застрояване – до 10.00м; Кинт. – 1,2; Плътност на застрояване – максимум 60 %; Плътност на озеленяване – минимум 40 %.

35. Предложение № 60-00-165/12.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на имот с идентификатор 04279.63.30, местност „Баларбаши-Бл.5“ по кадастралната карта на Благоевград, от „нива“ в „за жилищно строителство“, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Жм1д”; Височина на застрояване – до 8.00 м; Максимална стойност на Кинт. – 0.9; Плътност на застрояване – максимум 40 %; Плътност на озеленяване – минимум 40 %.

            36. Предложение № 60-00-179/12.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор № 73.1058, по плана на новообразуваните имоти на местност „Бегов андък” землище на с. Рилци, общ. Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за вилно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели:Устройствена зона – „Ов”;Височина на застрояване – до 7.00 м;Максимална стойност на Кинт. – 0.8;Плътност на застрояване – максимум 40 %;Плътност на озеленяване – минимум 50 %.

            37. Предложение № 60-00-188/12.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на имот с идентификатор 04279.139.94, местност „Под черквата“ по кадастралната карта на Благоевград, от „нива“ в „за жилищно строителство“, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Жм1”; Височина на застрояване – до 8.00 м; Максимална стойност на Кинт. – 0.9; Плътност на застрояване – максимум 40 %;  Плътност на озеленяване – минимум 40 %.

38. Предложение № 60-00-187/12.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с № 532.425 по плана на новообразуваните имоти на местност „Валога”, землище на с. Логодаж, общ. Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за вилно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели:Устройствена зона – „Ов”;Височина на застрояване – до 7.00 м;Максимална стойност на Кинт. – 0,8;Плътност на застрояване – максимум 40 %;Плътност на озеленяване – минимум 50 %.

39. Предложение № 60-00-201/16.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно Разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на имот с идентификатор 04279.90.1, местност „Горски разсадник“ по кадастралната карта на Благоевград, от „нива“ в „за обществено-обслужващи дейности и жилищно строителство“, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Смф1”, Височина на застрояване – до 10.00 м, Максимална стойност на Кинт. – 1.5, Плътност на застрояване – максимум 50 %, Плътност на озеленяване – минимум 30 %.

40. Предложение № 60-00-164/12.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имоти с идентификатори 04279.2.56 и 04279.2.57, местност „Баларбаши – 15-1” по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели:Устройствена зона – „Жм1д”;Височина на застрояване – до 8.00 м;Максимална стойност на Кинт. – 0,9;Плътност на застрояване – максимум 40 %;Плътност на озеленяване – минимум 40 %.

41. Предложение № 60-00-202/16.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно Разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на имот с идентификатор 68792.249.15, местност „Ридо“ по кадастралната карта на с. Логодаж, общ. Благоевград, от „нива“ в „за жилищно строителство“, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Жм”, Височина на застрояване – до 10.00 м,  Максимална стойност на Кинт. – 1.2,  Плътност на застрояване – максимум 60 %, Плътност на озеленяване – минимум 40 %.

42. Предложение № 60-00-189/12.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 66055.58.10, местност „Поленица” по кадастралната карта на с. Селище, общ. Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници – фотоволтаична централа”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели:Устройствена зона – „Пп”;Височина на застрояване – до 10.00 м;Максимална стойност на Кинт. – 2,5;Плътност на застрояване – максимум 60 %;Плътност на озеленяване – минимум 20 %.

          43. Предложение № 60-00-186/12.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 00134.2.33, местност „Кури дере” по кадастралната карта на с. Изгрев, общ. Благоевград, за промяна предназначението от „за земеделски труд и отдих” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели:Устройствена зона – „Жм”;Височина на застрояване – до 10.00 м;Максимална стойност на Кинт. – 1,2;Плътност на застрояване – максимум 60 %;Плътност на озеленяване – минимум 40 %.

44. Предложение № 60-00-181/12.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на имот с идентификатор 04279.116.45, местност „Пенков чифлик-Ш.39“ по кадастралната карта на Благоевград от „нива“ в „за жилищно строителство“ при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – Жм1; Височина на застрояване – до 8.00 м; Кинт. – 0,9; Плътност на застрояване – максимум 40 %; Плътност на озеленяване – минимум 40 %.

45. Предложение № 60-00-176/12.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на имот с идентификатор 04279.132.3, местност „Баларбаши-Бл.4“ по кадастралната карта на Благоевград, общ. Благоевград от „нива“ в „за жилищно строителство“, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – Жм1д; Височина на застрояване – до 8.00м; Кинт. – 0,9; Плътност на застрояване – максимум 40 %; Плътност на озеленяване – минимум 40 %.

46. Предложение № 60-00-177/12.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на имот с идентификатор 04279.158.77, местност „Средния път-Ш.09“ по кадастралната карта на Благоевград от „нива“ в „за складова база за промишлени стоки и автосервиз“ при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – Пп; Височина на застрояване – до 10.00м; Кинт. – 2,5; Плътност на застрояване – максимум 60 %; Плътност на озеленяване – минимум 20 %.

47. Предложение № 60-00-182/12.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на имот с № 29.10 по плана на новообразуваните имоти на местност „Айдаровско дере“, землище на с. Изгрев, общ. Благоевград от „ливада“ в „за вилно строителство“ при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – Ов; Височина на застрояване – до 7.00 м; Кинт. – 0,8; Плътност на застрояване – максимум 40 %; Плътност на озеленяване – минимум 50 %.

48. Предложение № 60-00-185/12.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на имот с идентификатор 04279.146.9, местност „Таушанка“ по кадастралната карта на Благоевград, от „нива“ в „за шоурум за продажба на автомобили и авточасти, сервиз за гаранционно и извън гаранционно обслужване, център за монтаж и демонтаж на гуми, офис и кафе“, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона: „Пп“; Височина на застрояване – до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт – 2.5; Плътност на застрояване – максимум 60 %; Минимална озеленена площ – 20 %.

49. Предложение № 60-00-184/12.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на имот с идентификатор 04279.101.53, местност „Айдаровско дере“ по кадастралната карта на Благоевград от „нива“ в „за жилищно строителство“ при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – Жм; Височина на застрояване – до 10.00 м; Кинт. – 1,2; Плътност на застрояване – максимум 60 %; Плътност на озеленяване – минимум 40 %.

50. Предложение № 60-00-166/12.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно одобряване по реда на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА на изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет – Благоевград, за имот с идентификатор 57159.63.15, местност „Над междата“ по кадастралната карта на с. Покровник, общ. Благоевград, с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона – „Пп“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване – до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт – 2.5; Плътност на застрояване – максимум 60 %; Минимална озеленена площ – 20 %.

51. Предложение № 60-00-162/12.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно одобряване по реда на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА на изменение на Общ устройствен план на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, за имот с идентификатор 00134.32.164, местност „Чуката“ по кадастралната карта на с. Изгрев, общ. Благоевград, с цел предвиждане на жилищна устройствена зона с понижени показатели – „Жм1“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване – до 8.00 м; Максимална стойност на Кинт – 0.9; Плътност на застрояване – максимум 40 %; Плътност на озеленяване – 40 %.

            52. Предложение № 60-00-175/12.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно одобряване по реда на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 5 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, на изменение на Общ устройствен план на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет – Благоевград, за имот с идентификатор 04279.61.4, местност „Козлодуй“ по кадастралната карта на Благоевград, с цел поправяне на явна фактическа  грешка и предвиждане на предимно-производствена устройствена зона – „Пп“ със следните устройствени показатели: Височина на застрояване – до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт – 2.5; Плътност на застрояване – максимум 60 %; Минимална озеленена площ – 20 %.

53. Предложение № 60-00-205/16.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд за възстановяване правото на собственост по реда на §27, ал. 2 от Предходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на наследниците на Йордан Митов Лазов в землището на с. Горно Хърсово.

54. Предложение № 60-00-206/16.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд за възстановяване правото на собственост по реда на §27, ал. 2 от Предходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на наследниците на Димитър Чимев Митов в землището на с. Горно Хърсово.

55. Предложение № 60-00-208/16.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд за възстановяване правото на собственост по реда на §27, ал. 2 от Предходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на наследниците на Магда Стоянова Стойчева в землището на с. Българчево.

56. Предложение № 60-00-210/16.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд за възстановяване правото на собственост по реда на §27, ал. 2 от Предходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на наследниците на Станоя Гошев Ковачки в землището на с. Дренково.

57. Предложение № 60-00-211/16.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд за възстановяване правото на собственост по реда на §27, ал. 2 от Предходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на наследниците на Йордан Христов Недински в землището на с. Логодаж.

            58. Предложение № 60-00-213/16.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд за възстановяване правото на собственост по реда на §27, ал. 2 от Предходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на наследниците на Борис Чимев Десподски в землището на с. Логодаж.

59. Предложение № 60-00-215/17.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно предоставяне на земеделски земи от общинския поземлен фонд за възстановяване правото на собственост по реда на §27, ал. 2 от Предходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на наследниците на Санде Спасов Зашев за землището на с. Дъбрава.

60. Изслушване на г-н Васил Бачев, управител на „Биострой“ ЕООД.

           61.  Изказвания на граждани, изказвания извън дневния ред и питания.

Източник Общински съвет Благоевград  

Вижте още

Кметът Байкушев инспектира строежа на Анаеробната инсталация за разделно събиране

admin

Възстановено e електрозахранването на още близо 30 000 клиенти на ЕРМ Запад в Западна България

admin

Функционални тестове на системата за ранно предупреждение и оповестяване ще бъдат проведени на 22.11.2023

admin

Лятната стажантска програма „Let your ABB story begin“ бе представена пред студенти от Техническия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“

BVn_03

Община Благоевград започва ремонт на уличното осветление по пътя за парк „Бачиново“

admin

Пускат за движение моста край с. Покровник

admin

Коментар