Благоевград

Председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков, свиква редовно заседание на Общински съвет Благоевград на 28 юни 2024 г. /петък/ от 9:30 ч. в зала „22-ри Септември”

Днес на заседание на Председателски съвет към Общински съвет Благоевград, бе приет дневен ред от 43 точки.

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА, свиквам  заседание на Общински съвет Благоевград на 28 юни 2024 година /петък/ от 09:30 часа, в зала „22- ри Септември“  на общината при следния дневен ред:

1. Обявяване решение на Общинската избирателна комисия за избран общински съветник и полагане на клетва.

2. Попълване съставана постоянните комисии към Общински съвет Благоевград.

3. Предложение № 60-00-298/20.06.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно изменение на финансирането на част от обектите и допълнени обекти в инвестиционната програма на Община Благоевград за 2024 година и искане за трансформиране на част от целевата субсидия в целеви трансфер за неотложни текущи ремонти.

4. Предложение № 60-00-297/19.06.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно Приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби на Община Благоевград през 2024 г.

5. Предложение № 60-00-296/19.06.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно приемане на План за действие на Община Благоевград за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за периода (2024-2027 г.).

6. Предложение № 60-00-269/17.06.2024 г. от Кмета на община Благоевград, относно покана с вх. № 69-00-606/30.05.2024 г. за свикване на редовно общо събрание на акционерите на ,,МБАЛ – Благоевград” АД.

7. Предложение № 60-00-263/13.06.2024 г. от Кмета на община Благоевград, относно безвъзмездно прехвърляне на правото на собственост върху движими вещи, които не са необходими за дейността на Община Благоевград.

8. Предложение № 60-00-262/13.06.2024 г. от Кмета на община Благоевград, относно Предоставяне на „Специализирана болница за активно лечение по онкология Свети Мина“ ЕООД за безсрочно и безвъзмездно стопанисване и управление на извършени аварийно-възстановителни СМР дейности по сграда.

9. Предложение № 60-00-301/20.06.2024 г. от Кмета на община Благоевград, относно безвъзмездно придобиване в собственост на Община Благоевград на моторно превозно средство лек автомобил марка: ВОЛВО/VOLVO/, модел: С 80 /S 80/, с регистрационен номер Е 5571 НК от общинско дружество „Паркинги и гаражи“ ЕООД с управител Бойко Славчев Пандурски.

 10. Предложение № 60-00-292/18.06.2024 г.  от Кмета на Община Благоевград, относно заявление с вх. № 33-00-23/18.03.2024 г. от проф. д-р Валентин Китанов – председател на Македонски научен институт – филиал Благоевград за предоставяне под наем на общински нежилищен имот.

11. Предложение № 60-00-295/19.06.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно заявление с наш вх. № 53-00-440/30.04.2024 г. от Бончо Бонев –  Председател на „Национална потребителна кооперация на слепите в България“ за предоставяне за безвъзмездно управление на общински нежилищен имот – самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 04279.613.38.1.3 по КК на Благоевград, с адрес гр. Благоевград, ул. „Трети март“ № 7-аб, ет. 1.

12. Предложение № 60-00-289/18.06.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно постъпило искане с вх. № ОС-0207-4/29.03.2024 г. от Наталия Иванова Чалмърс и Антон Иванов Иванов за закупуване на общински имот върху който има законно построени сгради, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, а именно поземлен имот с идентификатор 04217.929.13 по КК на с. Бистрица, общ. Благоевград, в.з. „Картала“, одобрени със Заповед № РД-18-79/ 05.08.2008 г. на ИД на АК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 06.12.2022 г., целият с площ от 617 кв.м , представляващ УПИ I-929.10, 929.9, кв. 7 по плана на в.з. „Картала” – землище с. Бистрица, общ. Благоевград, ПУП-ПРЗ одобрен с Решение № 280, Протокол № 11/30.08.2013 г. на Общински съвет Благоевград.

 13. Предложение № 60-00-291/18.06.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно постъпило искане с вх. № ОС-0207-4/22.03.2021 г. от Калинка Костадинова Гълъбова и Атанас Иванов Тополниклиев за закупуване на общински имот, върху който има законно построена сграда, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, а именно поземлен имот с идентификатор 07168.501.139 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бучино одобрени със Заповед № РД-18-176/24.10.2022 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 08.04.2024 г., целият с площ от 838 кв.м.

 14. Предложение № 60-00-293/18.06.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно постъпило заявление с вх. № ОС-0215-4/31.01.2024 г. от Данчо Кирилов Бачев за прекратяване на съсобственост чрез замяна, като Община Благоевград прехвърля 4/780 ид.ч. /четири от седемстотин и осемдесет идеални части/ отпоземлен имот с ид. 68792.501.483 /шестдесет и осем хиляди седемстотин деветдесет и две точка петстотин и едно точка четиристотин осемдесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Логодаж, одобрени със Заповед № РД-18-185/24.10.2022 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 13.02.2024 г., адрес: с. Логодаж,  целият с площ от 780 кв.м.

                    

15. Предложение № 60-00-288/18.06.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно постъпило заявление с вх. № ОС-0215-3/31.01.2024 г. от Иван Кирилов Бачев за прекратяване на съсобственост чрез продажба на 23/778 ид. ч. /двадесет и три от седемстотин седемдесет и осем ид.ч./ от поземлен имот с идентификатор 68792.501.482 /шестдесет и осем хиляди седемстотин деветдесет и две точка петстотин и едно точка четиристотин осемдесет и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Логодаж, одобрени със Заповед № РД-18-185/24.10.2022 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 13.02.2024 г., адрес: с. Логодаж,  целият с площ от 778 кв.м.

16. Предложение № 60-00-290/18.06.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно постъпило заявление с вх. № ОС-0215-7/20.03.2024 г. от Гергана Жорова Цветанова-Чопова и Васил Кирилов Чопов за прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор 62699.501.457 /шестдесет и две хиляди шестстотин деветдесет и девет точка петстотин и едно точка четиристотин петдесет и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рилци, общ. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-86/26.11.2021 г. на ИД на АГКК, целият с площ от 863 кв.м /осемстотин шестдесет и три квадратни метра/, с адрес на имота: с. Рилци, ул. ,,Трети март“ № 43.

 

 17. Предложение № 60-00-287/18.06.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно постъпило заявление с вх. № ОС-0215-6/20.03.2024 г. от Теменужка Павлова Павлова за прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор 62699.501.458 /шестдесет и две хиляди шестстотин деветдесет и девет точка петстотин и едно точка четиристотин петдесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рилци, общ. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-86/ 26.11.2021 г. на ИД на АГКК, целият с площ от 723 кв.м /седемстотин двадесет и три квадратни метра/, с адрес на имота: с. Рилци, ул. ,,Трети март“ № 45.

           

18. Предложение № 60-00-272/17.06.2024 г. от Кмета на община Благоевград, относно одобряване по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на техническата инфраструктура, за промяна предназначението на имот с идентификатор 04279.26.330, имот с нов идентификатор 04279.27.73, имот с нов идентификатор 04279.25.47 и имот с нов идентификатор 04279.25.48 по кадастралната карта на Благоевград от „полски път“ в „път с трайна настилка“ за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 04279.25.43, местност „Стара гара-Ш.14“ по кадастралната карта на Благоевград.

19. Предложение № 60-00-274/17.06.2024 г. от Кмета на община Благоевград, относно одобряване по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за право на преминаване на трасе на съоръжение на техническата инфраструктура през поземлен имот с идентификатор 04279.53.33 с НТП „за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“ (канал), собственост на „Напоителни системи“ ЕАД, клон Струма-Места, за осигуряване на достъп до имот с идентификатор 04279.53.16 в местността „Шейница-Ш.24“ по кадастралната карта на Благоевград.

 20. Предложение № 60-00-270/17.06.2024 г. от Кмета на община Благоевград, относно одобряване по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за право на преминаване на трасе на съоръжение на техническата инфраструктура през поземлен имот с идентификатор 04279.54.45 с НТП „за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“ (канал), собственост на „Напоителни системи“ ЕАД, клон Струма-Места, за осигуряване на достъп до имот с идентификатор 04279.54.34 в местността „Шейница-Ш.24“ по кадастралната карта на Благоевград.

 21. Предложение № 60-00-299/20.06.2024 г. от Кмета на община Благоевград, относно даване на съгласие на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с  чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП):

  • Изменение на плана за улична регулация (ИПУР) между о.т. 144, о.т. 106, о.т. 107, о.т. 111, о.т. 112, о.т. 113, о.т. 114 и о.т. 115 по плана на с. Церово, община Благоевград;
  • Изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ II, УПИ III-104 в кв. 14 и УПИ IX, кв. 8 по плана на с. Церово, община Благоевград, за изменение на вътрешната регулационна линия между УПИ II и УПИ III-104, кв. 14 по плана на с. Церово, имоти с идентификатори 78464.501.209 и 78464.501.104 по кадастралната карта на с. Церово, община Благоевград и образуване на нов УПИ II, отреден за имот с идентификатор 78464.501.209 с предназначение „за обществено обслужване“.

22. Предложение № 60-00-265/17.06.2024 г. от Кмета на община Благоевград, относно даване на съгласие на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с  чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП):

  • Изменение на плана за регулация (ИПР) за изменение на уличната регулационна линия на УПИ VI-29, кв. 6 по плана на „Стопански двор – Струмско“, Благоевград по имотни граници на имот с идентификатор 04279.628.355 по кадастралната карта на Благоевград и за обединяване на УПИ VI-29 и УПИ VII-30, кв. 6 по плана на „Стопански двор – Струмско“, Благоевград, имоти с идентификатори 04279.628.354 и 04279.628.355 по кадастралната карта на Благоевград с цел образуване на нов УПИ VII, отреден за имот с нов идентификатор 04279.628.499 по кадастралната карта на Благоевград, с предназначение „за производствена дейност и офиси“;
  • План за застрояване (ПЗ) за новообразуван УПИ VII-628.499, кв. 6 по плана на „Стопански двор – Струмско“, Благоевград, с предназначение за „производствена дейност и офиси“ – ново ниско свободно застрояване.Устройствена зона – „Жм”; Височина на застрояване – до 10.00 м; Кинт.- до 1.2; Плътност на застрояване – максимум 60 %; Плътност на озеленяване – минимум 40 %.

                 

23. Предложение № 60-00-279/17.06.2024 г. от Кмета на община Благоевград, относно даване на съгласие по реда на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и чл. 16 от ЗУТ за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ XIV-„за парк“ в кв. 36, имот с идентификатор 04279.626.112 по кадастралната карта на гр. Благоевград, УПИ III-61, имот с идентификатор 04279.626.317 по кадастралната калта на Благоевград и УПИ V – „за озеленяване“ в кв. 37 по плана на ж.к. „Еленово – 1“, гр. Благоевград.

               

24. Предложение № 60-00-280/17.06.2024 г. от Кмета на община Благоевград, относно даване на съгласие, на основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и т. 5 във връзка с ал. 2 от ЗУТ, за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП):

  • Изменение на плана за регулация (ИПР) за УПИ XVIII, кв. 20 по плана на ж.к. „Струмско“, Благоевград, имоти с идентификатори 04279.629.164 и 04279.629.129 по кадастралната карта на Благоевград, с цел отделянето на имот с идентификатор  04279.629.164 и отреждането му, по имотни граници, за нов УПИ XXII, кв. 20 по плана на ж.к. „Струмско“, Благоевград;
  • План за застрояване (ПЗ) за новообразуван УПИ XXII – 629.164, кв. 20 по плана на ж.к. „Струмско“, Благоевград, имот с идентификатор 04279.629.164 по кадастралната карта на Благоевград – ново средно свободно жилищно застрояване и подземно застрояване по регулационните линии. Устройствена зона „Жк“; Височина на застрояванедо15.00 м.; Максимална стойност на Кинт. – 2.5; Плътност на застрояване – максимум 50 %; Плътност на озеленяване – минимум 40 %.

25. Предложение № 60-00-276/17.06.2024 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМАизработване на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на нов водопровод ф90 до имоти с идентификатори 04279.82.19 в местността „Кури дере-Ш.22“, 04279.54.2 и 04279.54.54 в местността „Шейница-Ш.24“ по кадастралната карта на Благоевград с трасе и сервитут засягащи и ограничаващи ползването на имоти с идентификатори 04279.38.60 (полски път – общинска собственост), 04279.54.2 (индивидуално застрояване – частна собственост), 04279.54.54 (индивидуално застрояване – частна собственост), 04279.82.19 (ниско застрояване – частна собственост), 04279.82.46 (полски път – общинска собственост) и 04279.82.120 (ниско застрояване – частна собственост) и даване съгласие за преминаване през имоти общинска собственост на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА.

26. Предложение № 60-00-267/17.06.2024 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на техническата инфраструктура – мост през имот с идентификатор 04279.102.28 (дере – общинска публична собственост) по кадастралната карта на Благоевград за осигуряване на достъп до имот с идентификатор 04279.102.22 в местността „Айдаровско дере“ и даване съгласие за преминаване през имот общинска собственост на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА.

27. Предложение № 60-00-268/17.06.2024 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване, по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП)за нов кабел НН от БКТП в поземлен имот с идентификатор 04279.17.2 до поземлен имот с идентификатор 04279.17.4, местност „Чикуто – Ш.16“ по КККР на гр. Благоевград, с трасе и сервитут засягащи и ограничаващи ползването на имоти с идентификатори 04279.129.66 (за път от републиканската пътна мрежа – държавна собственост) и 04279.17.121 (за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост).

27. Предложение № 60-00-300/20.06.2024 г. от Кмета на община Благоевград, относно: 1. Разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 24367.120.14, местност „Лозята” по кадастралната карта на с. Дъбрава, общ. Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за вилно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Ов”;Височина на застрояване – до 7.00 м;Максимална стойност на Кинт. – 0.8;Плътност на застрояване – максимум 40 %;Плътност на озеленяване – минимум 50 %.

2. Даване на съгласие по реда на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА за преминаване през имот с идентификатор 24367.120.44 (За земеделски труд и отдих – общинска частна собственост) по кадастралната карта на с. Дъбрава, общ. Благоевград, за осигуряване на достъп до имот с идентификатор 24367.120.14, местност „Лозята” по кадастралната карта на с. Дъбрава, общ. Благоевград.

29. Предложение № 60-00-257/06.06.2024 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.36.55, местност „Река Бистрица – Ш.107” по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за спортен комплекс – спортни игрища и сграда за обществено обслужване”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели:Устройствена зона – „Ок”; Височина на застрояване – до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт. – 1,5; Плътност на застрояване – максимум 30 %;Плътност на озеленяване – минимум 50 %.

30. Предложение № 60-00-285/17.06.2024 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на имот с идентификатор 04279.35.9, местност „Чикуто – Ш.18“ по кадастралната карта на Благоевград, от „нива“ в „за автокъща, автосервиз, складова база за промишлени стоки, жилищно строителство и обществено обслужване“, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Смф1”; Височина на застрояване – до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт. – 1.5; Плътност на застрояване – максимум 50 %; Плътност на озеленяване – минимум 30 %.

31. Предложение № 60-00-278/17.06.2024 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на имот с идентификатор 04279.140.56, местност „Под черквата“ по кадастралната карта на Благоевград, от „нива“ в „за жилищно строителство“, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Жм1”; Височина на застрояване – до 8.00 м; Максимална стойност на Кинт. – 0.9; Плътност на застрояване – максимум 40 %; Плътност на озеленяване – минимум 40 %.

32. Предложение № 60-00-282/17.06.2024 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.140.59, местност „Под черквата” по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели:Устройствена зона – „Жм1”;Височина на застрояване – до 8.00 м;Максимална стойност на Кинт. – 0,9;Плътност на застрояване – максимум 40 %;Плътност на озеленяване – минимум 40 %.

33. Предложение № 60-00-283/17.06.2024 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на имот с идентификатор 04279.27.50, местност „Стара гара – Ш.14“ по кадастралната карта на Благоевград, от „нива“ в „за жилищно строителство“, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Смф1д”; Височина на застрояване – до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт. – 1.5; Плътност на застрояване – максимум 50 %; Плътност на озеленяване – минимум 30 %.

34. Предложение № 60-00-281/17.06.2024 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.57.13, местност „Авганцов чифлик – Ш.72” по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели:Устройствена зона – „Смф1”;Височина на застрояване – до 10.00 м;Максимална стойност на Кинт. – 1,5Плътност на застрояване – максимум 50 %; Плътност на озеленяване – минимум 30 %.

35. Предложение № 60-00-264/17.06.2024 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на имот с идентификатор 04279.118.22, местност „Пенков чифлик-Ш.39“ по кадастралната карта на Благоевград, общ. Благоевград от „нива“ в „за жилищно строителство“, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – Жм1; Височина на застрояване – до 8.00 м; Кинт. – 0,9; Плътност на застрояване – максимум 40 %; Плътност на озеленяване – минимум 40 %.

 36. Предложение № 60-00-284/17.06.2024 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на имот с идентификатор 68792.234.24, местност „Юрто“ по кадастралната карта на с. Логодаж, общ. Благоевград, от „нива“ в „за цех за производство на пластмаси“, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона: „Пп“; Височина на застрояване – до 10.00 м; Максимална стойност на Кинт – 2.5; Плътност на застрояване – максимум 60 %; Минимална озеленена площ – 20 %.

37. Предложение № 60-00-294/19.06.2024 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с проектен идентификатор 23652.55.821 (образуван от имот с идентификатор 23652.55.820) по кадастралната карта на с. Дренково, общ. Благоевград, за промяна предназначението от „за друг вид дървопроизводителна гора” в „за добив на варовици за пътни настилки и бетон”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели:Устройствена зона – „Пп”;Височина на застрояване – до 10.00 м;Максимална стойност на Кинт. – 2,5;Плътност на застрояване – максимум 60 %;Плътност на озеленяване – минимум 20 %.

38. Предложение № 60-00-266/17.06.2024 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на имот с идентификатор 04279.53.49, местност „Шейница-Ш.24“ по кадастралната карта на Благоевград, общ. Благоевград от „нива“ в „за жилищно строителство“, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – Жм; Височина на застрояване – до 10.00 м; Кинт. – 1.2; Плътност на застрояване – максимум 60 %; Плътност на озеленяване – минимум 40 %.

39. Предложение № 60-00-271/17.06.2024 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.58.3, местност „Баларбаши – Бл.2” по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Жм1”;Височина на застрояване – до 8.00 м;Максимална стойност на Кинт. – 0.9;Плътност на застрояване – максимум 40 %;Плътност на озеленяване – минимум 40 %.

40. Предложение № 60-00-275/17.06.2024 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.140.52, местност „Под черквата” по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Жм1”;Височина на застрояване – до 8.00 м;Максимална стойност на Кинт. – 0.9;Плътност на застрояване – максимум 40 %;Плътност на озеленяване – минимум 40 %.

41. Предложение № 60-00-273/17.06.2024 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.39.3, местност „Герено – БКС” по кадастралната карта на Благоевград, за промяна предназначението от „нива” в „за рекреационни и курортни дейности и жилищно строителство”, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели:Устройствена зона – „Ок”;Височина на застрояване – до 10.00 м;Максимална стойност на Кинт. – 1.5; Плътност на застрояване – максимум 30 %; Плътност на озеленяване – минимум 50 %.

42. Предложение № 60-00-256/06.06.2024 г. от Кмета на община Благоевград, относно разрешаване по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 2 и чл. 2, ал. 2 и чл. 4, ал. 1 от Наредба № 19 от 25.10.2012г. за строителство в земеделските земи без промяна предназначението им, изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот с идентификатор 04279.39.26, местност „Герено“ по кадастралната карта на Благоевград без промяна на предназначението за изграждане на селскостопанска сграда и помещения за обитаване при спазване на следните  устройствени показатели: Кинт.- 0.4;  Плътност на застрояване – максимум 20 %;  Височина на застрояване – етажност не повече от два етажа.

43. Изказвания на граждани, изказвания извън дневния ред и питания.

Източник Общински съвет Благоевград         

Вижте още

Бюлетините за балотажа в неделя -05.11. ще бъдат транспортирани днес в координация с органите на МВР

admin

Близо 200 бакалаври и 24 магистри от различни държави, възпитаници на Американски университет в България, получиха дипломите си на официална церемония в Благоевград.

admin

Студентка от Филологическия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ получи престижна награда за превод

admin

Валери Млъзев поема финансите на община Благоевград

admin

Кметът на Благоевград Методи Байкушев награди трима млади автори, победители в традиционната Обща изложба на ГХГ – Благоевград, над 45 творци представиха творби в различни жанрове

admin

Пуснаха в експлоатация най-дългия тунел в България, кметът на Благоевград Методи Байкушев сред официалните гости на церемонията

admin

Коментар