ОБРАЗОВАНИЕОбщество

УЧЕНИЦИТЕ ЩЕ МОГАТ ДА ОТСЪСТВАТ ДО 15 ДНИ С БЕЛЕЖКА ОТ РОДИТЕЛ

Учениците ще могат да отсъстват от училище до 15 дни в една учебна година с мотивирано писмено заявление от родител до класния ръководител, реши правителството. Приетите промени в Наредбата за приобщаващо образование са по инициатива на министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков и имат за цел да облекчат семействата, да активират диалога на училището с родителите на основата на уважението и разбирането между тях и да намалят административната тежест на директорите на училища.

До момента децата имаха право да отсъстват от училище по уважителни причини до 3 дни с бележка до класния ръководител и до 7 дни с писмено заявление до директора, което следваше да бъде одобрено.

Сега тези дни се увеличават на 15, като всичките ще се ползват със заявление само до класния ръководител, който най-добре познава както социалния статус на учениците, така и  личностното им развитие.  С цел намиране на баланс, след проведеното широко обществено обсъждане, е взето решение, че в едно заявление родителите ще имат право да извинят на ученика до 5 дни наведнъж. Това се прави и с цел недопускане отпадане от училище на деца поради продължителни отсъствия.

За МОН родителите са ключов партньор в процеса на взимане на решения, формирането и изпълнението на политиките в образованието. С приетите промени се дава възможност те самостоятелно да вземат решение по отношение на отсъствия в случаи на семейни събития, лични и фамилни ангажименти, наложителни пътувания, временно неразположение и др.

В хода на общественото обсъждане са взети предвид още две предложения, които са отразени в Наредбата и са свързани с настъпили промени в законови и подзаконови нормативни актове, издадени от различни министерства.

Първото се отнася до заниманията по интереси в областта на спорта, а  второто – до отпадане на ограничението за предоставяне на някои социални услуги в образователната система. Такива вече ще могат да се предлагат и в институции в системата на предучилищното и училищното образование, стига да са съобразени с интереса, възрастта, физическото, здравното и психическото състояние на детето, както и с неговите индивидуални потребности.

С оглед въведената дигитализация на медицинския документ за извиняване на отсъствията по медицински причини в Наредбата е разписан и редът на подаване на този документ. Това става по електронен път, с което се преустановява представянето му на хартиен носител в училището, като така се облекчават и семействата. На практика през последните месеци, след като медицинските извинителни бележки станаха електронни, системата функционира по този начин, но сега това е уточнено и в Наредбата.

Промените се въвеждат след проведен диалог и редица срещи с всички заинтересовани страни. Те предстои да бъдат обнародвани в Държавен вестник и влизат в сила още от тази учебна година.

Източник МОН

Вижте още

Каква ще е съдбата на хижа Македония, след 90 годишната и история

admin

Министър Динкова: България е едно от най-красивите места в Европа

admin

Конкурс за магистрати и полицаи в Благоевград – „Страхливият умира всеки ден, смелият- само веднъж“

admin

Министерство на външните работи и Русенският университет „Ангел Кънчев“ подписаха меморандум за сътрудничество

admin

България и Унгария задълбочават сътрудничеството си в сферата на социалната политика

admin

Иран в криво огледало

admin

Коментар