Благоевград

Извънредно заседание на общински съвет Благоевград

Председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков, свиква извънредно заседание на Общински съвет Благоевград на 19 юни 2024 г. /сряда/ от 9:30 ч. в зала „22-ри Септември”

На провелото се днес  заседание на Председателски съвет към Общински съвет Благоевград, бе приет дневен ред от 8 точки.

Представители на медиите ще могат да присъстват и отразяват на определени за тях места.

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА, свиквам  заседание на Общински съвет Благоевград на 19 юни 2024 година /сряда/ от 09:30 часа, в зала „22- ри Септември“  на общината при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обявяване решение на Общинската избирателна комисия за избран общински съветник и полагане на клетва.

 2. Попълване съставана постоянните комисии към Общински съвет Благоевград.

3. Предложение № 60-00-255/05.06.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно Актуализация на Плана за интегрирано развитие на Община Благоевград за периода 2021-2027 година.

4. Предложение № 60-00-258/12.06.2024 г. от Ася Иванова- Заместник-кмет по административно-правно обслужване, обществени поръчки, финанси и управление на собствеността, относно даване на съгласие по реда на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 2, във връзка с  ал. 2 от ЗУТ, чл. 188 и чл. 189 от ЗУТ, за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на кв. 9 по плана на ЦГЧ, Благоевград,площад „Ален мак“,имот с идентификатор 04279.612.100 и част от имот с идентификатор 04279.612.101 по кадастралната карта на Благоевград за образуване на нов УПИ I с предназначение „за подземен паркинг“, отреден за имот с идентификатор 04279.612.100 по кадастралната карта на Благоевград.

5. Предложение № 60-00-259/12.06.2024 г. от Ася Иванова- Заместник-кмет по административно-правно обслужване, обществени поръчки, финанси и управление на собствеността, относно даване на съгласие по реда на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 2, във връзка даване на съгласие по реда на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 2, във връзка с ал. 2 от ЗУТ, чл. 188 и чл. 189 от ЗУТ за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на ЦГЧ, Благоевград, площад „Васил Левски“, имоти с идентификатори 04279.612.187, 04279.612.188, 04279.612.189 и част от имот с идентификатор 04279.613.413 па кадастралната карта на Благоевград за образуване на нов квартал 111а и нов УПИ I с предназначение „за подземен паркинг и озеленяване“, отреден за имот с нов идентификатор 04279.612.234 по кадастралната карта на Благоевград.

6. Предложение № 60-00-260/12.06.2024 г. от Ася Иванова- Заместник-кмет по административно-правно обслужване, обществени поръчки, финанси и управление на собствеността, относно даване на съгласие, на основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА и чл. 134, ал. 1, т. 2 във вр. с ал. 2 от ЗУТ за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП):

  • План изменение на плана за регулация (ИПР) на улица с о.т. 128 – о.т. 131, имот с идентификатор 04279.610.276 по кадастралната карта на Благоевград, с цел обособяването на нов квартал 31А по плана на III микрорайон, Благоевград и нов УПИ I, отреден за нов имот с идентификатор 04279.610.413 по кадастралната карта на Благоевград, с предназначение „за паркинг“;
  • План за застрояване (ПЗ) за новообразуван УПИ I-610.413, кв. 31А по плана на III микрорайон, Благоевград и привеждане на устройствената зона и устройствените показатели в съответствие с одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 27.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград Общ устройствен план (ОУП) на община Благоевград.

Устройствена зона „Ц“

Височина на застрояванедо15.00 м.;

Максимална стойност на Кинт. – 3.0;

Плътност на застрояване – максимум 80 %;

Плътност на озеленяване – минимум 20 %.

  7. Предложение № 60-00-261/12.06.2024 г. от Ася Иванова- Заместник-кмет по административно-правно обслужване, обществени поръчки, финанси и управление на собствеността, относно даване на съгласие, на основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА и чл. 134, ал. 1, т. 2 във вр. с ал. 2 от ЗУТ във вр. с чл. 188 и чл. 189 от ЗУТ за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП):

            1.Изменение плана за регулация (ИПР) на кв. 65 по плана на ЦГЧ – Благоевград, имоти с идентификатори 04279.613.189, 04279.613.190, 04279.613.191, част от имот с идентификатор 04279.613.108 и част от имот 04279.613.160 по КК на Благоевград, с цел обособяване на нов кв. 65а по плана на ЦГЧ – Благоевград и образуване на нов УПИ I, отреден за имот с идентификатор 04279.613.477 по КК на Благоевград, с предназначение „за подземен паркинг“;

            2.План за застрояване за новообразуван УПИ I-613.477, кв. 65а по плана на ЦГЧ – Благоевград, имот с идентификатор 04279.613.477 по КК на Благоевград.

Устройствена зона по одобрения, с Решение № 27 по Протокол № 3 от 27.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград, Общ устройствен план (ОУП) на община Благоевград:

„Терени за техническата инфраструктура“;

Височина на застрояване– 1 етаж’;

Максимална стойност на Кинт. – 0.10;

Плътност на застрояване – максимум 10 %.

            8. Изказвания на граждани, изказвания извън дневния ред и питания.

Източник Общински съвет Благоевград

Вижте още

СтартЪП Конференция 2023: Приключение в неизследваното в АУБ

admin

Драматичен театър „Никола Вапцаров“ –Благоевград с нов модерен уеб сайт

admin

Председателят на Общински съвет Благоевград, Радослав Тасков, взе участие в Общото събрание на Сдружението на Югозападните общини.

admin

Областният управител свика областния кризисен щаб във връзка с противодействие на разпространението на марокански скакалци

BVn_03

Носителят на „Оскар“ Димитър Маринов проведе уъркшоп в ЮЗУ „Неофит Рилски“

admin

Въоръжен грабеж на инкасо автомобил в центъра на Благоевград

admin

Коментар