ОБРАЗОВАНИЕ

Одобрени са 22 национални програми в образованието, две са нови

Двадесет и две национални програми с общ бюджет от 230 963 400 лв. за развитие на образованието одобри правителството. Две от тях са нови – „Безопасност на движението по пътищата“ и „Без агресия за сигурна образователна среда“ .

Първата е на стойност 4 300 000 лв. и има за цел формиране и развитие на компетентности за отговорно поведение на децата и учениците, свързани с безопасността на движението по пътищата (БДП). Това ще става чрез подкрепа на обучението по БДП, изграждане на площадки за неговото провеждане, използване на интерактивно приложение за пътна безопасност, както и осигуряване на транспортни средства за превоз на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Предвижда се и възможност в схемите за превоз да бъдат включени и електрически автобуси.

Новата национална програма (НП) за превенция на агресията и тормоза за превенция на агресията и тормоза е с бюджет от 500 000 лв. и е продължение на дейностите, изпълнявани миналата година по модул „Училище без агресия за сигурна училищна среда“ на НП „Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“. Мерките, насочени към създаването на сигурна образователна среда без агресия, ще обхванат по- голям брой училища и ще включват и детските градини.

В националната програма за провеждане на национално стандартизирано външно оценяване са включени дейности, свързани с подготовка за участие на училищата в международното изследване PISA 2025. Сред тях са изготвянето на примерни теми по, рамката на изследването и създаване на банка от задачи в областта на природните науки за подготовка на учениците.

Подобряването на компетентностите на учениците, учителите и ръководните екипи по отношение на киберсигурността и безопасно използване на интернет е нов момент в програмата за осигуряване на информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование. По нея е предвидено също осигуряването на устройства за четене за ученици с дислексия, дисграфия и дискалкулия.

В НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ ще бъдат включени дейности за кариерно ориентиране и консултиране на центровете за подкрепа за личностно развитие и училищата, оборудване и предоставяне на консумативи и материали, спомагащи кариерното ориентиране, и създаване на информационни и методически ресурси за кариерното ориентиране и консултиране.

Национална програма „Иновации в действие“ тази година е с акцент върху училища, въвели нови учебни предмети и интердисциплинарни модули.

Нов модули има в програмите „България – образователни маршрути“, „Професионално образование и обучение“ и „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“. В дейностите по първата ще се включат българските неделни училища в чужбина, подпомагани от МОН и българските държавни училища в чужбина, по втората представянето на постиженията на учениците в състезания по професии, а по третата – преодоляването на професионалния хроничен стрес на педагогическите специалисти.

Вижте още

НОВА ВИЗИЯ ЗА ГИМНАЗИЯТА ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА В ПЛОВДИВ С ФИНАНСИРАНЕ ОТ 6 МЛН. ЛВ.

admin

Кариерна борса за студенти по професионално направление „Филология“ се проведе в ЮЗУ „Неофит Рилски“

admin

В ЮЗУ „Неофит Рилски“ се проведе семинар на тема „Философско консултиране с фокус травма“

admin

НАД 330 000 ДЕЦА С ПОДКРЕПА ЗА РАВЕН ДОСТЪП ДО ОБРАЗОВАНИЕ И УМЕНИЯ

admin

Студенти от Югозападния университет „Неофит Рилски“, Нов български университет и Националната художествена академия взеха участие в модно ревю-конкурс 

admin

СТУДЕНТСКА И ДОКТОРАНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ НА ТЕМА „ИЗКУСТВО, КУЛТУРА, МЕДИИ И КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ“ СЕ ПРОВЕДЕ В ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“

admin

Коментар