БлагоевградОбщество

ПОЗИЦИЯ НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТВъв връзка с публикация на в. „Сега“ от 14.03.2024 г. на г-жа Силвия Георгиева,
озаглавена „В ЮЗУ стават чудеса – право се завършва за 3 г.“, цитирана в публикация
на в. „Дневник“ от същата дата с автор г-жа Стефани Зорова „Студенти по право от
Югозападния университет са учили денонощно, според задължителния хорариум”
(14.03.2024 г. 11:58), бихме искали да посочим следното:
На първо място, категорично отхвърляме твърдението, съдържащо се в
заключителната част на материала във в. „Сега“, че „някои от дисциплините са с
хорариум, доста по-нисък от минимума“, предвиден в отменената редакция на
Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по
специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“ (ПМС № 75 от 1996 г.),
тъй като не отговаря на истината и на фактите. Като пример е приведен хорариумът на
учебните дисциплини „Обща теория на правото“ – 105 ч., „Наказателнопроцесуално
право“ – 135 ч. и „Гражданскопроцесуално право“ – 180 ч., за които се твърди че в ЮЗУ
„Неофит Рилски“ се изучават съответно 75 ч., 90 ч. и 105 ч. Следва да бъде изтъкнато, че
горепосочените три учебни дисциплини в учебния план на специалност „Право“ в ЮЗУ
„Неофит Рилски“ са двусеместриални и техният общ хорариум е както следва:
 „Обща теория на правото“ – 1-ви и 2-ри семестър х 75 ч. или общо 150 ч.
 „Наказателнопроцесуално право“ – 8-и и 9-и семестър х 90 ч. или общо 180 ч.
 „Гражданскопроцесуално право“ – 9-и и 10-и семестър х 105 ч. или общо 210
ч.
Считаме, че в публикацията услужливо е пропуснат фактът, че става въпрос за
двусеместриални дисциплини, посочен е хорариумът само в единия семестър и се
създава невярна представа, че обучението по специалност „Право“ в ЮЗУ „Неофит
Рилски“ не е отговаряло на изискванията на отменената Наредба. Напротив, видно от
учебния план, хорариумът и на трите учебни дисциплини значително надвишава
предвидения в Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше
образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“ и
предоставя на студентите възможност за получаване на качествено образование.
На следващо място, с удовлетворение отбелязваме, че авторите на
горецитираните публикации напълно вярно достигат до изводите, че в съответствие със
старата нормативна уредба „право е можело да се завърши в съкратени срокове“, както
и „че е можело да се прехвърлиш от международни отношения“. Това, което е
2
подвеждащо и не отговаря на истината, е че в конкретния случай не става въпрос за
прехвърляне на студенти от специалност „Международни отношения“ в специалност
„Право“, а за студенти, дипломирани в специалност „Международни отношения“, за
които обучението в специалност „Право“ се явява второ висше образование. Бихме
искали да подчертаем, че студентите от специалност „Международни отношения“ са
имали лекции в поток със студентите от специалност „Право“ по три от
задължителните учебни дисциплини, а именно „Международно публично право“,
„Международно частно право“ и „Право на Европейския съюз“, както и по избираемите
учебни дисциплини: „Политология“, „Обща теория на пазарното стопанство֧“, „Защита
правата на човека“, „Международни организации“, „Дипломатическо и консулско
право“. Освен горепосочените дисциплини, на тях им се признават дисциплините
„Спорт“ и „Английски език“, изучаван като избираема учебна дисциплина в специалност
„Право“ от 1-ви до 4-ти семестър включително, а в специалност „Международни
отношения“ – от 1-ви до 8-и семестър, като обучението приключва с полагане на
държавен изпит по чужд език. По този начин на студентите от специалност
„Международни отношения“ се признава обучението по минимум 13 учебни дисциплини
от общо 41 (включително „Спорт“), които е необходимо да се изучават в специалност
„Право“. По никакъв начин не е било нарушено изискването на чл. 42, ал. 8 от ЗВО,
съгласно който, както правилно е посочено от автора във в. „Сега“, „диплома за
завършена степен се присъжда след изпълнение на всички задължения, предвидени по
учебен план, независимо от календарния срок на обучение“. Нещо повече, спазени са
чл. 17 и 18 от Наредба № 21 от 30 септември 2004 г. за прилагане на система за
натрупване и трансфер на кредити във висшите училища, в съответствие с които
извършва признаване на образователни кредити по сходни дисциплини и периоди на
обучение, придобити в друго висше училище или по учебен план на друга специалност.
Недоумение буди позицията на авторите, които не приспадат от общия хорариум на
специалност „Право“ хорариума на вече положените в специалност „Международни
отношения“ учебни дисциплини, а го разделят на години, месеци, седмици, дни и т.н.
В горецитираните публикации напълно вярно се отбелязва, че съгласно чл. 6, ал.
1 от отменената Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше
образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“
обучението в специалност „Право“ е с продължителност не по-малко от 10 семестъра и
с минимален хорариум 3500 учебни часа. Същевременно, целенасочено и тенденциозно
на обществеността се спестява информацията, съдържаща се в ал. 2 на същата
разпоредба, според която при задочната форма на обучение хорариумът не може да
бъде по-малък от 60 на сто от хорариума по ал. 1, т.е – 60 на сто от 3500 часа или 2160
часа.
По повод поставения въпрос в статия „Дипломи на килограм: ЮЗУ и неговите
„клиенти“, отпечатана във в. „Капитал” от 13.03.2024 г. с автор г-жа Полина Паунова,
доколко „сливане на години“ е било възможно в регулираните специалности, каквато е
юридическата, бихме искали да разсеем всякакви съмнения, позовавайки се на съдебна
3
практика във връзка със ЗВО и отменената Наредба за единните държавни изисквания
за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална
квалификация „юрист“. В Решение №13511 на ВАС от 20.10.2012 г., е посочено
следното: „Неправилен е изводът на съда, че разпоредбата на чл. 42, ал. 9, т. 4 няма
императивен характер. Разпоредбата гласи следното: „Висшите училища създават
възможности и определят условията за предсрочно завършване на обучението при
желание от страна на обучаваните“. Така разписаната правна норма задължава всяко
едно висше училище да създаде възможност и да определи условия за предсрочно
завършване на желаещите студенти. Т. е. висшето училище няма право на преценка
дали да осигури или не възможност за предсрочно завършване на желаещите студенти.
Няма право да преценява дали да осигури такава възможност само на студентите по
определени специалности, а да лиши от тази възможност студенти от други
специалности. … Разпоредбата на чл. 6,ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за единните
държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“
и професионална кволификация „юрист“ не създава пречка за прилагане на
разпоредбата на чл. 42, ал. 9, т. 4 ЗВО и по отношение на студенти от специалност
„Право“.
Считаме, че имаме право на отговор в обстановка на тиражирани от определени
медии необосновани твърдения, неотговарящи на обективните факти и създаващи
неверни внушения. Нашето становище е, че административната и образователната
дейност по отношение на специалност от регулираните професии „Право“ винаги са се
осъществявали коректно и в съответствие с действащото към момента законодателство.
Настояваме да бъде потърсена отговорност от лицата, които целенасочено накърняват
престижа на Югозападния университет „Неофит Рилски“ като образователна и научна
институция, разпространявайки фалшиви новини.
Не на последно място по значение, бихме искали да потвърдим, че Факултетният
съвет на Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ напълно подкрепя
позицията на катедра „История“ от 8 и 21 март 2024 г. по повод на продължаващи
медийни публикации, основаващи се на неверни твърдения на доц. д-р Стефан Дечев.

Източник ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград

Вижте още

Кметът Методи Байкушев с плакет от Българската федерация по ММА

admin

Община Благоевград осигурява безплатни автобуси на Черешова задушница.

admin

Спектакълът „МЕТАМОРФОЗИ“ на сцената на Драматичен театър „Никола Вапцаров“ – Благоевград

admin

Битовите пожари могат да бъдат предотвратени

admin

Бюлетините за балотажа в неделя -05.11. ще бъдат транспортирани днес в координация с органите на МВР

admin

Световният производител „Интернешънъл арморд груп“ обявява конкурс за присъждане на една годишна стипендия от 2000 лв. за студентите от Техническия факултет

admin

Коментар